Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2056/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Văn Lượng
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/BNV-TCBC
V/v thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Để triển khai Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5806/BNV-TCBC ngày 04/11/2020 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó đề nghị khn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP , gồm:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ: (1) Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; (2) Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực (hoàn thành trước ngày 31/3/2021).

2. Ban hành Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thcác đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực (hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

3. Ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ (hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

4. Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ (hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

Tuy nhiên, đến nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn đang triển khai và chưa hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Do đó, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đ p/hợp);
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (đ
b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Nguyễn Văn Lượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169