Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2008/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/VPCP-KSTT
V/v kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp, hỗ trợ tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai ngay việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn theo các nội dung sau:

1. Việc thống kê, công bố, cập nhật bổ sung thủ tục hành chính và công khai minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhất là việc công khai minh bạch và thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng chung ở cấp huyện và cấp xã (nêu rõ số lượng, tên các xã, huyện, sở, ngành của địa phương đã làm tốt và chưa làm tốt công tác này).

2. Tình hình, kết quả thực thi giai đoạn 3 của đề án 30 đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nêu rõ số lượng thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và số lượng văn bản đã được ban hành để thực thi).

3. Việc quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (nêu rõ số lượng và tên những đơn vị đã triển khai và chưa triển khai công tác này).

4. Việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và việc lấy ý kiến Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự thảo văn bản này theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 63 (nêu rõ số lượng văn bản đã thực hiện việc đánh giá tác động; số lượng văn bản đã gửi lấy ý kiến Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và số lượng văn bản trả lời của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

5. Việc thực hiện công tác phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với các sở, ngành trong việc thống kê, công bố, cập nhật bổ sung thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

6. Việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2010/NĐ-CPkhoản 1, mục II Chỉ thị số 1722/CT-TTg.

Kết thúc đợt làm việc, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả làm việc với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về những nội dung nêu trên; đồng thời có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KSTT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2008/VPCP-KSTT ngày 01/04/2011 về kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.754
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84