Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1943/BTĐKT-VIII về việc chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Số hiệu: 1943/BTĐKT-VIII Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
TRUNG ƯƠNG 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1943/BTĐKT-VIII
V/v chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố) đã chỉ đạo, tổ chức thi đua theo cụm, khối. Hàng năm, các cụm, khối thi đua đã đăng ký, tổ chức phong trào thi đua phấn đấu thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra, tiến hành bình xét, suy tôn các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng danh hiệu Cờ thi đua của tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho các tập thể tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số bất cập và chưa thống nhất trong toàn quốc. Để việc chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được thống nhất trong cả nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương tổ chức chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” theo hướng sau:

1. Chia cụm, khối thi đua:

a. Cụm thi đua:

+ Cụm thi đua các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn;

+ Cụm thi đua các phường (đối với thành phố trực thuộc Trung ương).

b. Khối thi đua:

+ Khối các cơ quan nội chính;

+ Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp;

+ Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật;

+ Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội;

+ Khối các cơ quan của Đảng (các Ban Đảng, Đảng bộ khối trực thuộc);

+ Khối các Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội;

+ Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

+ Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc tỉnh, thành phố;

+ Khối giáo dục và đào tạo (giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non);

+ Khối các doanh nghiệp nhà nước;

+ Khối kinh tế tập thể (Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân);

+ Khối các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

+ Khối các cơ quan, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Tặng Cờ thi đua của tỉnh, thành phố:

Trên cơ sở tổ chức thi đua theo các cụm, khối, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức đăng ký thi đua hàng năm; đồng thời căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởngkhoản 2 Điều 16 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ chỉ đạo công tác kiểm tra - sơ - tổng kết, bình xét, suy tôn và tặng Cờ thi đua của tỉnh, thành phố cho các đơn vị tiêu biểu.

3. Đăng ký và đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”:

a. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành việc đăng ký các tập thể phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và gửi danh sách về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30 tháng 3 hàng năm.

b. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào dịp kết thúc năm; căn cứ đánh giá kết quả phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị và các quy định hiện hành chỉ đạo việc bình xét, suy tôn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho đơn vị tiêu biểu trong số những đơn vị đã đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ từ đầu năm và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng Cờ thi đua của tỉnh, thành phố hoặc của Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng khoản 3 điều 16 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

Số lượng tập thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” như sau:

Các tỉnh, thành phố đề nghị không quá 10 cờ. Riêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không quá 25 cờ và tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa đề nghị không quá 15 cờ.

Việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với Khối các cơ quan, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố do cơ quan quản lý chuyên môn ở trung ương thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Ban;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1943/BTĐKT-VIII về việc chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142