Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 193/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Số hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Bùi Văn Cường
Ngày ban hành: 30/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/VPHĐBCQG-PL
V/v hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vừa qua, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, cho phép thực hiện việc bỏ phiếu sớm hơn Ngày Bầu cử đã được Quốc hội quyết định ở một số khu vực bỏ phiếu tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương[1]. Đ bảo đảm việc tchức bu cử ở các khu vực được tiến hành bỏ phiếu sớm đúng pháp luật, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bu cử quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương quan tâm thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Ngay sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia có văn bản cho phép thực hiện việc bỏ phiếu sớm, đề nghị Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức ở địa phương khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bu cử. Các Tổ bầu cử phải thưng xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sm đã được Hội đồng bầu cử quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Các t chức phụ trách bu cử phải rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thời gian bỏ phiếu đối với bầu cử sớm thực hiện theo đúng quy định tại Điều 71 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc kiểm phiếu và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu sớm được thực hiện như sau:

a) Trong ngày bầu cử, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ.

b) Biên bản kết quả kiểm phiếu khu vực bỏ phiếu sớm phải được Tổ bầu cử niêm phong, gửi đến các Ban bu cử tương ứng và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam cp xã chậm nht là 03 ngày sau ngày bầu cử sớm. Trường hợp đặc biệt do khoảng cách địa lý cách trở, do thiên tai, mưa bão, lũ lụt, ... mà T bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm không th gửi biên bản kết quả kiểm phiếu theo thời hạn nêu trên thì có thể gửi muộn hơn, nhưng chậm nhất là ngày 26/5/2021.

c) Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu sớm phải tiến hành niêm phong phiếu bu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của T trưởng, Thư ký T bu cử và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định tại Điều 13 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ.

3. Tuyệt đối không làm lộ lọt kết quả kiểm phiếu ở các khu vực bỏ phiếu sớm để tránh ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu khác trong cùng đơn vị bầu cử. Các Ban bầu cử và Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã khi nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm do Tổ bầu cử gửi đến có trách nhiệm bảo quản theo chế độ tài liệu mật và chỉ được mở bì niêm phong biên bản kết quả kim phiếu sau khi kết thúc cuộc bu cử vào ngày 23/5/2021, trừ trường hợp quy định tại mục 5 của văn bản này.

4. Trừ trường hợp quy định tại mục 5 của văn bản này, việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu từ các khu vực bỏ phiếu (bao gồm cả các khu vực b phiếu sớm) do các Tổ bầu cử gửi đến đ lập biên bản xác định kết quả bầu cử đơn vị bầu cử chỉ được Ban bầu cử tiến hành sau ngày 23/5/2021 và thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

5. Trường hợp toàn bộ khu vực bỏ phiếu của một đơn vị bầu cử đều được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép thực hiện bỏ phiếu sớm và đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm thì Ban bầu c mở bì niêm phong biên bản kết quả kiểm phiếu và lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử đó theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mà không phải đợi đến sau ngày 23/5/2021.

Trên đây là ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức bầu cử các khu vực bỏ phiếu sớm, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng thông báo. Đề nghị y ban bầu c các tỉnh, thành phố tiếp tc thông tin đến các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương để kịp thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử tại địa phương.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng Tiểu ban của HĐBCQG;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Bộ Nội vụ (để p/h hướng dẫn);
- Lưu: VPHĐBCQG, PL;
E-pas: 31857.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Cường

 [1] Gồm: thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình và Nghệ An.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 193/VPHĐBCQG-PL năm 2021 hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169