Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1676/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1676/BTP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1676/BTP-VP
V/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Để chuẩn bị cho việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2009.

Khi chuẩn bị Báo cáo, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Nội dung cần tập trung báo cáo

1.1. Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009 ở từng lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Trong từng lĩnh vực công tác, Báo cáo cần nhận định khái quát về đặc Điểm tình hình; chỉ rõ những công việc đã hoàn thành, mức độ hoàn thành so với yêu cầu kế hoạch, những công việc đang tiếp tục tiến hành hoặc phải chuyển sang kế hoạch 6 tháng cuối năm; lưu ý đề cập những cách làm mới, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc, bất cập gặp phải trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân tích sâu nguyên nhân (cơ chế, chính sách, bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác, cơ sở vật chất...) đồng thời chỉ rõ những giải pháp đã chủ động áp dụng hoặc đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập đó.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự cấp tỉnh, bên cạnh việc đánh giá chung tình hình công tác ở lĩnh vực mà đơn vị, cơ quan phụ trách, quản lý, cần có nhận định, đánh giá sâu những kết quả nổi bật và những mặt còn hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm 2009, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đúng trọng tâm, trọng Điểm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ngành 6 tháng cuối năm 2009 và thời gian tiếp theo.

1.2. Đánh giá, góp ý về sự chỉ đạo, Điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ đối với Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, trong đó chỉ rõ những mặt được, chưa được và đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Hình thức và cơ cấu báo cáo

Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai công tác. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 31/5/2009; các số liệu chi tiết (nếu có) nên thể hiện trong các bảng phụ lục để tiện cho việc thống kê, tổng hợp; số liệu báo cáo của các Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cần tổng hợp cả ở cấp tỉnh và cấp huyện. Văn phòng xin gửi kèm theo mẫu báo cáo công tác 6 tháng và Phụ lục để các cơ quan, đơn vị tham khảo.

3. Thời gian gửi báo cáo

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Bộ bằng hình thức văn bản (địa chỉ: số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội) và bản điện tử (hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước ngày 25/6/2009 để để tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ngành, phục vụ Hội nghị chuyên đề công tác tư pháp năm 2009 (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7/2009).

(Lưu ý: Các cơ quan Tư pháp địa phương, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành có vướng mắc về chuyên môn cần hướng dẫn nghiệp vụ thì nêu các câu hỏi trong văn bản riêng, gửi Văn phòng Bộ để Văn phòng Bộ chuyển cho các đơn vị chức năng giải đáp và tập hợp ý kiến trả lời).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các Thứ trưởng (b/c);
- Cục Công nghệ thông tin (đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 


BỘ TƯ PHÁP
XXX ([1])
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: …/BC- ...([2])

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2009

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, …(3)…..báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 như sau:

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm/2009

Phần này cần có những nội dung sau:

- Những công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm; những kết quả cụ thể đã đạt được; tỷ lệ hoàn thành công việc so với năm 2008; tiến độ hoàn thành công việc so với kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt;

- Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ (nếu có); nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó.

II. Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009

Nêu những nhiệm vụ công tác chính của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2009 và tiến độ, giải pháp thực hiện.

III. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Đơn vị báo cáo có thể nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thể chế; cơ chế phối hợp công tác; công tác chỉ đạo, Điều hành của Lãnh đạo Bộ; đề xuất các vấn đề cần được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo...

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng phụ trách (báo cáo);
- Phòng Tổng hợp, VP Bộ (tổng hợp);
- …….
- Lưu…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UBND TỈNH
(THÀNH PHỐ)...(
*)...
SỞ TƯ PHÁP
--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: ... /BC- STP

...(*), ngày... tháng... năm 2009

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp ...(*)... báo cáo kết quả công tác tư pháp của địa phương trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 như sau:

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2009

Phần này cần có những nội dung sau [Ở mỗi nội dung cần nêu những kết quả cụ thể đã đạt được; tỷ lệ hoàn thành công việc so với cùng kỳ năm 2008; tiến độ hoàn thành công việc so với kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ (nếu có); nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó] :

1. Công tác văn bản:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

2. Công tác thi hành án dân sự:

- Tổng số việc phải thi hành, đã thi hành;

- Tổng số tiền (tài sản) phải thi hành, đã thi hành;

- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;

- Kiện toàn tổ chức cán bộ.

3. Công tác hành chính tư pháp:

- Chứng thực;

- Hộ tịch;

- Quốc tịch;

- Lý lịch tư pháp;

- Con nuôi quốc tế

4. Công tác bổ trợ tư pháp:

- Quản lý luật sư;

 - Tư vấn pháp luật;

- Giám định tư pháp;

- Bán đấu giá tài sản;

- Công chứng.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương;

- Số cuộc phổ biến pháp luật;

- Số người tham dự;

- Công tác hoà giải cơ sở.

6. Công tác trợ giúp pháp lý:

- Trợ giúp pháp lý tại trung tâm;

- Trợ giúp pháp lý lưu động;

- Thuê luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự.

7. Công tác pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp

8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

9. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng Ngành.

10. Các công tác khác (vì sự tiến bộ của phụ nữ,; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...).

II. Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009

Nêu những nhiệm vụ công tác chính 6 tháng cuối năm 2009 và tiến độ, giải pháp thực hiện.

III. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Các Sở Tư pháp có thể nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thể chế; cơ chế phối hợp công tác; công tác chỉ đạo, Điều hành của Lãnh đạo Bộ; đề xuất các vấn đề cần được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo ...

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng phụ trách (báo cáo);
- Phòng Tổng hợp, VP Bộ (tổng hợp);
- Lưu….

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên(**))


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC THỐNG KÊ MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

(Đính kèm Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009)

XÂY DỰNG, KIỂM TRA VBQPPL

PBGD PHÁP LUẬT, HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số văn bản đã soạn thảo

Số văn bản đã thẩm định

Số văn bản đã góp ý

Kiểm tra VBQPPL

Số cuộc tuyên truyền

Số tài liệu phát hành (bộ)

Tỷ lệ hoà giải thành

Số cộng tác viên

Số vụ việc trợ giúp

Số việc thi hành xong/số có Điều kiện thi hành

Số án tồn đọng

Số tiền, giá trị thu được/ số phải thu

Số tiền thu nộp ngân sách

Tổng số VB đã kiểm tra

Số VB phát hiện vi phạm

Số VB vi phạm đã kiến nghị xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CÔNG CHỨNG

CHỨNG THỰC

HỘ TỊCH

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổng số việc

Tổng số phí thu nộp ngân sách

Tổng số việc

Tổng số phí thu được

Số cặp đăng ký kết hôn

Số khai sinh

Số khai tử

Số cải chính hộ tịch

Số lượng phiếu lý lịch tư pháp đã cấp

Số việc có khiếu nại, tố cáo

Số việc đã xử lý xong/tổng số việc

Số cuộc bán đấu giá thành

Số lệ phí thu được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý : - Số liệu trong phụ lục là số liệu tổng hợp cả ở cấp tỉnh và cấp huyện;

 - Số liệu trong phụ lục tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 31/05/2009.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 ([1]), (3)  Tên đơn vị báo cáo

([2])  Phần số và ký hiệu văn bản (Báo cáo của những đơn vị không có con dấu riêng không cần trình bày phần này)

(*) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

(**) Để bảo đảm thời hạn gửi báo cáo, các Sở Tư pháp có thể gửi fax về cơ quan Bộ (số fax của Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ: 04-8438847), nhưng sau đó phải gửi bản báo cáo chính thức (có dấu đỏ)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1676/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53