Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1600/UBND-KTTH tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 1600/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1600/UBND-KTTH
V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

Hà Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013; Văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các đơn vị dự toán khối tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. Phạm vi tính tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 gồm:

1. Tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên theo từng lĩnh vực chi thường xuyên trong dự toán giao đầu năm;

2. Tiết kiệm tối thiểu 30% chi thường xuyên của các Chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu nhiệm vụ khác cho các nhiệm vụ: Chi đoàn ra (chi đi nước ngoài), chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, chi công tác phí.

II. Cách xác định số tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2013

1. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo các lĩnh vực chi thường xuyên:

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 3.2, mục 3, văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tiết kiệm phải thực hiện cho từng huyện, từng cơ quan đơn vị dự toán khối tỉnh.

UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm do UBND tỉnh giao, để giao cụ thể số tiết thêm 10% dự toán chi thường xuyên đến từng đơn vị dự toán và ngân sách cấp xã.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh, huyện và các xã căn cứ chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 được UBND các cấp giao, có trách nhiệm lập phương án tiết kiệm gửi đến cơ quan Tài chính xem xét, thẩm định.

2. Tiết kiệm 30% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, công tác trong và ngoài nước.

a) Đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh:

Thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh tự xác định số tiết kiệm: Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu và dự toán chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho đơn vị. Rà soát dự toán đã bố trí cho các nhiệm vụ chi: hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, chi công tác trong và ngoài nước, số kinh phí đã thực hiện 5 tháng và dự toán còn lại 7 tháng cuối năm 2013, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% kinh phí còn lại của các nhiệm vụ chi này.

Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để thẩm định; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.

b) Đối với các huyện, thành phố:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị, các xã được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu: căn cứ nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho các cơ quan, đơn vị. Xác định dự toán bố trí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, chi công tác trong và ngoài nước còn lại 7 tháng cuối năm 2013, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí còn lại phân bổ cho các nhiệm vụ chi này.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp số tiết kiệm 30% dự toán kinh phí chi thường xuyên của các Chương trình MTQG thực hiện các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, chi công tác trong và ngoài nước còn lại 7 tháng cuối năm 2013, báo cáo UBND huyện để UBND huyện báo cáo về Sở Tài chính (Số liệu báo cáo yêu cầu cụ thể theo từng Chương trình MTQG, tên cơ quan, đơn vị thực hiện, nhiệm vụ chi được tiết kiệm, số kinh phí tiết kiệm...)

III. Quản lý số kinh phí tiết kiệm:

Số tiết kiệm thêm chi thường xuyên của các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này được quản lý tại cơ quan KBNN, các cơ quan, các cấp ngân sách không được tự giải quyết chi cho các nhiệm vụ khác.

Đến quý IV năm 2013, căn cứ hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo sử dụng số tiết kiệm này.

IV. Giải pháp thực hiện các nội dung tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013:

Để thực hiện được chỉ tiêu tiết kiệm nêu tại điểm l mục II trên, các đơn vị phải:

1. Tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu:

Thực hiện tiết kiệm tối đa trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu tại các cơ quan, đơn vị theo hướng:

- Công suất sử dụng điện, nước tiết kiệm tối thiểu 20% so với công suất sử dụng năm 2012.

- Chi phí thanh toán cước điện thoại, mua văn phòng phẩm tiết kiệm tối thiểu 20% so với chi phí đã sử dụng năm 2012.

- Khối lượng xăng dầu sử dụng trong năm tiết kiệm tối thiểu 20% so với khối lượng đã sử dụng năm 2012.

2. Tiết kiệm trong tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.

- Đón tiếp khách trong nước và nước ngoài vào làm việc tại tỉnh theo đúng đối tượng, thành phần, định mức chi và phải có nội dung làm việc cụ thể. Không tặng quà từ nguồn NSNN.

- Giảm tối đa và cắt giảm những nội dung chi phí không cần thiết cả số lượng, quy mô hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ khởi công, khánh thành.

+ Không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để tặng quà cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong các hội nghị, hội thảo.

+ Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết tăng cường tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Nếu tổ chức tập trung không được tổ chức văn nghệ chào mừng.

+ Thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý; kết hợp các cuộc họp một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ đầy đủ các yêu cầu, nội dung cuộc họp và phải gửi trước tài liệu để đại biểu nghiên cứu. Người triệu tập phải cân nhắc và quyết định thành phần, số lượng người tham gia cuộc họp, thành phần tham gia phải đúng và thực sự cần thiết.

+ Việc tổ chức các đoàn đi công tác, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thủ trưởng đơn vị duyệt kế hoạch đi công tác hợp lý, cần kết hợp nhiều công việc trong cùng một chuyến đi, nội dung công việc phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tiết kiệm triệt để và vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nghiêm cấm việc kết hợp đi công tác kết hợp với tham quan, du lịch.

3. Tiết kiệm trong sử dụng xe ô tô công:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tính gương mẫu trong sử dụng xe ô tô công; nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào mục đích cá nhân.

Việc sử dụng xe công vụ phải đúng theo quy định của Chính phủ về đối tượng được trang bị xe, bố trí xe đưa đón đi làm việc và chức danh được bố trí xe công vụ khi đi công tác.

Đối với công chức, viên chức khi đi công tác theo kế hoạch được thủ trưởng cơ quan phê duyệt, chỉ được bố trí xe khi đoàn đi công tác từ 03 người trở lên. Khuyến khích sử dụng xe công cộng để đi công tác đối với những chức danh được bố trí xe công vụ khi đi công tác.

4. Mua sắm trang thiết bị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh không bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao đầu năm cho các đơn vị để mua sắm tài sản, trang thiết bị, trừ trường hợp triển khai đề án tin học và cải cách hành chính phải có kinh phí đối ứng để triển khai nhận các thiết bị của các tổ chức tài trợ, của bộ, ngành trung ương.

- Tạm giãn thời gian mua sắm trang thiết bị làm việc đối với dự toán giao đầu năm cho các đơn vị nhưng đến nay chưa thực hiện; thời gian được tiếp tục mua sắm UBND tỉnh sẽ thông báo cụ thể sau.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định số tiết kiệm thêm chi thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II của văn bản này gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/6/2013 để tổng hợp báo báo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính.

2. Sau khi nhận được phương án tiết kiệm do cơ quan, đơn vị gửi đến cơ quan tài chính cùng cấp xem xét nếu số tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị xác định không đúng quy định, trong vòng 7 ngày làm việc có ý kiến bằng văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, đồng gửi cơ quan KBNN cùng cấp. Quá thời hạn nêu trên, nêu cơ quan tài chính không có ý kiến, KBNN cùng cấp thực hiện kiểm soát chi theo phương án tiết kiệm của các cơ quan đơn vị.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán khối tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- T.Tr Tỉnh ủy;
- T.Trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- T.Tr huyện ủy, thành ủy;
- Như kính gửi;
- LĐVPUBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- KBNN tỉnh, huyện;
- T.Tr HĐND các huyện, T.phố
- Phòng TC-KH các huyện, TP;
- Lưu VT, KTTH (03)

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1600/UBND-KTTH tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196