Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1597/VPCP-QHĐP năm 2017 xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1597/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo TW về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- B Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Về các kiến nghị, đề xuất tại văn bản số 133-BC/BCĐTW ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Gửi kèm), Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phi hợp với cơ quan liên quan:

- Nghiên cứu việc xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tưng Chính phủ;

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về thời gian tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành quy định về xây dựng quy ước, hương ước nhằm bảo đảm tính thống nhất, không trái với quy định của pháp luật.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để b/c);
- Ban Dân vận Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TCCV, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).H.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1597/VPCP-QHĐP năm 2017 xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52