Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/BTCCBCP-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Thang Văn Phúc
Ngày ban hành: 01/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/BTCCBCP-TCBC
V/v thành lập NXB tư pháp

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2001

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/12/2000, Bộ Tư pháp có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin thành lập Nhà xuất bản tư pháp (tờ trình số 67/TTr-BTP). Về việc này, sau khi nghiên cứu Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thời gian qua ngành tư pháp đã được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới. Mỗi nhiệm vụ đó đều đặt ra nhu cầu cấp thiết là phải có các xuất bản phẩm chuyên ngành. Tuy nhiên, do không có Nhà xuất bản riêng nên Bộ Tư pháp không thể chủ động và gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức biên soạn, xuất bản các ấn phẩm của mình. Mỗi lần cần xuất bản các ấn phẩm phải xin phép hoặc gửi đến các Nhà xuất bản khác, điều này gặp trở ngại do các Nhà xuất bản đó thiếu cán bộ biên tập, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của ngành tư pháp. Mặt khác, cũng không phù hợp với đặc thù của các ấn phẩm pháp luật là phải thường xuyên, kịp thời. Vì vậy, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thấy việc thành lập Nhà xuất bản tư pháp thuộc Bộ Tư pháp là hợp lý và cần thiết.

2. Để phù hợp với qui hoạch chung của mạng lưới xuất bản, phát hành và để tránh sự chồng lấn với nhiệm vụ xuất bản sách pháp luật của Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thấy việc thành lập Nhà xuất bản tư pháp cần có ý kiến nhất trí của Bộ Văn hóa - Thông tin và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

3. Về mô hình tổ chức: Căn cứ vào Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thấy rằng Nhà xuất bản tư pháp nên xây dựng theo mô hình là doanh nghiệp công ích. Đây cũng chính là mô hình tổ chức của hầu hết các Nhà xuất bản đang hoạt động hiện nay.

4. Việc thành lập Nhà xuất bản tư pháp đã được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đồng ý về nguyên tắc khi thẩm định đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp.

Trên đây là một số ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc thành lập Nhà xuất bản tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCBC;

KT. BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Thang Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/BTCCBCP-TCBC ngày 01/02/2001 thành lập Nhà xuất bản tư pháp do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!