Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 131/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các đơn vị thống kê điểm do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 131/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 131/CCTTHC
V/v tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các đơn vị thống kê điểm

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hướng dẫn việc triển khai thống kê điểm theo quy định tại Công văn 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thống kê điểm như sau:

1. Việc chọn đơn vị cấp huyện, đơn vị cấp xã để thống kê điểm phải dựa trên các yếu tố về dân số, diện tích và các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Các huyện, xã được lựa chọn thực hiện thống kê điểm chịu trách nhiệm thống kê thủ tục hành chính đang được thực hiện tại địa phương mình theo đúng hướng dẫn kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cử cán bộ xuống cùng với các huyện, xã được chọn tiến hành thống kê điểm để hướng dẫn, đôn đốc và cùng thực hiện việc thống kê.

3. Sau khi nhận được các Biểu mẫu 1 từ các huyện, xã được giao nhiệm vụ thống kê điểm, Tổ công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu 1 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 88/CCTTHC. Nếu Biểu mẫu nào không được điền theo đúng hướng dẫn kèm theo Công văn 126/CCTTHC, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trả lại và yêu cầu hoàn thiện.

4. Sau khi đã nhận được các Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ và chính xác, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, tổng hợp loại bỏ các thủ tục hành chính trùng nhau tại các huyện, xã được chọn thống kê điểm để tổng hợp thành Bộ thủ tục hành chính chuẩn hiện đang được thực hiện tại các huyện, xã thống kê điểm (bao gồm Danh sách thủ tục hành chính và Biểu mẫu 1 đã được điền đầy đủ).

5. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ gửi Bộ thủ tục hành chính chuẩn nói trên cùng với các tài liệu liên quan đính kèm theo Biểu mẫu 1 tới tất cả các huyện, xã còn lại trên địa bàn địa phương.

Các huyện, xã này có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung các thủ tục hành chính đang thực hiện tại địa phương mình với Bộ thủ tục hành chính chuẩn và các tài liệu đính kèm. Kết quả đối chiếu phải được lập thành văn bản và gửi lên cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm các nội dung sau:

a, Danh sách các thủ tục hành chính hiện đang được huyện, xã thực hiện giống hoàn toàn với thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chuẩn.

b, Danh sách các thủ tục hành chính hiện đang được huyện, xã thực hiện có tên gọi giống nhưng có nội dung khác với các thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chuẩn (Căn cứ trên cơ sở nội dung Biểu mẫu 1).

c, Danh sách các thủ tục hành chính hiện đang được huyện, xã thực hiện nhưng không có trong Bộ thủ tục hành chính chuẩn.

Đối với các thủ tục hành chính được liệt kê thuộc các trường hợp nêu tại các điểm b và c, các huyện, xã phải điền Biểu mẫu 1 cho từng thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 126/CCTTHC và đính kèm đầy đủ các văn bản, các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính có liên quan.

6. Sau khi nhận được kết quả đối chiếu của các huyện, xã còn lại, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu 1 của những thủ tục hành chính nêu tại điểm b và c theo đúng quy trình thống kê. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm nhập toàn bộ các thủ tục hành chính đã được thống kê tại các đơn vị cấp huyện, cấp xã vào phần mềm máy xén thủ tục hành chính.

Đề nghị các Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để b/c); TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

THE PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURE REFORM SPECIAL TASK FORCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 131/CCTTHC
Ref: Organizing and implementing the inventory of administrative procedures at pilot inventory units

Hanoi, November 27, 2008

 

To: Task forces Project 30 in provinces and cities under central management

In order to give guidance on implementing pilot inventories as specified in Official document 126/CCTTHC dated 04 November 2008, the Prime Minister’s Special Task Force (STF) requests Task forces in provinces and cities under central management to implement pilot inventories as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 131/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại các đơn vị thống kê điểm do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.336

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241