Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1278/BKHĐT-TCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1278/BKHĐT-TCTT
V/v báo cáo việc chuyển đổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10661/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị báo cáo về việc chuyển đổi mô hình Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chuẩn bị báo cáo theo đề cương đính kèm. Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tài chính, tiền tệ) trước ngày 08/3/2013 đồng thời gửi file theo địa chỉ email taichinh_tiente@mpi.gov.vn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Nga, chuyên viên Vụ Tài chính, tiền tệ; số điện thoại 080 43956/0986727694.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm đề cương báo cáo);
- Cục PTDN. Vụ KCHT&ĐT, PC;
- Lưu: VT, Vụ TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP SANG HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ DOANH NGHIỆP HOẶC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI
(Kèm theo công văn số 1278/BKHĐT-TCTT ngày 28 tháng 02 năm 2013)

Phần 1.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng:

- Tình hình hoạt động của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư quyết định thành lập: Số lượng các ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng; tổng số dự án và tổng số vốn đầu tư được giao quản lý.

- Tình hình hoạt động của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp do chủ đầu tư đồng thời là cấp quyết định đầu tư (Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND quận, huyện) quyết định thành lập:

+ Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính:

. Tự chủ về các khoản thu, mức thu;

. Tự chủ về huy động vốn;

. Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính;

. Tự chủ về sử dụng nguồn kinh phí;

. Tự chủ về kết quả hoạt động tài chính.

+ Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế.

2. Đánh giá mô hình tổ chức của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp (nêu rõ ưu nhược điểm, những thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện):

- Trách nhiệm quản lý điều hành của ban quản lý dự án.

- Cơ chế quản lý tài chính của ban quản lý dự án.

- Hiệu quả đầu tư của ban quản lý dự án.

- Tình hình huy động vốn ngoài ngân sách để đầu tư và hiệu quả đầu tư.

- Cơ chế kiểm tra, giám sát.

- Mô hình và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

3. Tình hình thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính đối với ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp.

Phần 2.

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP SANG HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ DOANH NGHIỆP HOẶC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

1. Sự cần thiết phải chuyển đổi các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành doanh nghiệp.

2. Cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi chuyển đổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

4. Hình thức chuyển đổi phù hợp của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp (hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)

5. Đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức chuyển đổi ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp.

6. Đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách để thực hiện tiến trình chuyển đổi các ban quản lý dự án chuyên nghiệp thành doanh nghiệp hiệu quả.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1278/BKHĐT-TCTT ngày 28/02/2013 báo cáo việc chuyển đổi mô hình ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209