Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1243/BGDĐT-TCCB về đôn đốc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1243/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1243/BGDĐT-TCCB
V/v: đôn đốc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
- Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/ NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 458 / BGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2010 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày 11/3/2010 mới có 11 đơn vị nộp báo cáo kết quả việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định (có danh sách gửi kèm).

Ngày 22/01/2010, Thanh tra Chính phủ có Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 (sau đây gọi chung là Thông tư số 01) về việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/ NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản và thu nhập; Công văn số 395/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ ngày 08/3/2010 về việc đính chính Thông tư số 01(có văn bản gửi kèm theo).

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Những đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng các quy định thì việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định tại khoản 4 bổ sung phần 5a của Thông tư số 01.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản theo Công văn số 458/ BGDĐT-TCCB ngày 28/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp báo cáo về Bộ trước ngày 25/3/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- L­ưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN LẦN ĐẦU, KÊ KHAI TÀI SẢN BỔ SUNG NĂM 2009
(Tính đến ngày 11/3/2010)
(Kèm theo Công văn số: 1243 /BGDĐT-TCCB ngày 12 /3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Đơn vị

Ghi chú

1

Vụ Tổ chức cán bộ

 

2

Vụ Giáo dục Đại học

 

3

Trường ĐH Vinh

 

4

Trường ĐH Hà Nội

 

5

Trường ĐHSP TDTTTPHCM

 

6

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

 

7

Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên

 

8

Trường ĐH Luật TPHCM

 

9

Trường DBĐH Dân tộc Trung ương NhaTrang

 

10

Trường ĐH Tây Bắc

 

11

Trường ĐH Tây Nguyên

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1243/BGDĐT-TCCB về đôn đốc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253