Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11486/VPCP-TTĐT năm 2017 về cung cấp thông tin thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11486/VPCP-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11486/VPCP-TTĐT
V/v cung cấp thông tin thực hiện quy định về Công báo

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, cung cấp danh sách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thành phố có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 95 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016, cụ thể: “Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn với số lượng 01 cuốn/số/xã, phường, thị trấn theo nhu cầu đăng ký của từng địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí của địa phương mình và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.”

2. Cung cấp thông tin về việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về Công báo năm 2017 theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017, để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Chính phủ (cung cấp một số thông tin cụ thể theo mẫu phiếu gửi kèm).

Thông tin gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội; đồng gửi theo địa chỉ Email: congbao@chinhphu.vn. Thời gian: Trước ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Lưu: VT, TTĐT (02). T.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG BÁO NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 11486/VPCP-TTĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

I. Công báo cấp tỉnh:

1. Số Công báo xuất bản năm 2017:.....................................................................................

2. Số lượng văn bản đăng Công báo (Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác): 

3. Số lượng Công báo cấp phát miễn phí: ............................................................................

4. Việc xuất bản Công báo điện tử theo quy định tại Thông tư:

□ Thực hiện       □ Chưa thực hiện

5. Việc lưu trữ Công báo và văn bản gửi đăng Công báo

□ Thường xuyên            □ Không thường xuyên              □ Khác

6. Cơ cấu tổ chức của Công báo cấp tỉnh:........................................................................

...........................................................................................................................................

II. Công báo in nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn

1. Tình hình tiếp nhận Công báo miễn phí của đơn vị

□ Đầy đủ           □ Không đầy đủ                        □ Không được cấp phát

2. Nơi đặt Công báo của đơn vị

□ Tủ sách pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn        □ Nơi khác

3. Mức độ khai thác

□ Thường xuyên            □ Không thường xuyên              □ Không khai thác

4. Đối tượng khai thác

□ Cán bộ, công chức, viên chức                        □ Các tổ chức, doanh nghiệp     □ Khác

III. Các đề xuất, kiến nghị khác:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

* Lưu ý: Đề nghị xác nhận đầy đủ vào các ô, đánh dấu (x) vào ô lựa chọn phù hợp nhất

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11486/VPCP-TTĐT năm 2017 về cung cấp thông tin thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


240
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110