Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1109/2006/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỈNH BÌNH ĐỊNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1109/2006/UBND-NC

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/2006/CT-TTG NGÀY 20/4/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

 Thanh tra tỉnh
 - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
 - UBND các huyện, thành phố

 

Ngày 20/4/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước ( Có văn bản kèm theo). Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1/ Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND nhân dân các cấp, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn viện trợ một cách chặt chẽ và có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý cán bộ; đồng thời rà soát lại các cơ chế, chính sách về quản lý vốn, tài sản và quy trình bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình nếu phát hiện các sơ hở, thiếu sót kịp thời bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh để thực hiện.

2/ Thủ trưởng hoặc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay phải tổ chức tự kiểm tra, soát xét lại việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và công tác quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại, có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả tự kiểm tra và xử lý của mình.

3/ Đối với những cơ quan, đơn vị đã để xảy ra các hành vi tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, cán bộ sa đoạ bị các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, phải tổ chức ngay việc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và tác hại, có biện pháp xử lý một cách nghiêm túc.

4/ Giao Thanh tra tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định, thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại một số cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, kiên quyết xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp sai phạm. Chậm nhất đến ngày 05/7/2006 tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được Công văn này yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện và chậm nhất đến ngày 30/6/2006 báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh ( thông qua Thanh tra tỉnh)./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- VP Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT(vs)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1109/2006/UBND-NC ngày 25/04/2006 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.211

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128