Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11-BTCCBCP/HTQT thực hiện Quyết định 236/1999/QĐ-TTg do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11-BTCCBCP/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Tô Tử Hạ
Ngày ban hành: 14/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11-BTCCBCP/HTQT
V/v thực hiện Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi: Các Cục, Vụ, Viện, Dự án, các đơn vị, tổ chức thuộc Ban

Để thực hiện Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ yêu cầu các Cục, Vụ, Viện, các dự án, các đơn vị, tổ chức thuộc Ban (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Ban) khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, thực hiện những điểm sau đây:

1. Hai tuần trước khi tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, các đơn vị thuộc Ban tổ chức hội nghị hội thảo phải làm văn bản xin phép theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg, chuyển Vụ Hợp tác Quốc tế để Vụ trình Bộ trưởng - Trưởng ban xem xét. (Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì phải làm văn bản xin phép trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo 1 tháng).

2. Các đơn vị thuộc Ban, trong quá trình chuẩn bị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cần phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế trong việc chuẩn bị nội dung, và công tác tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo.

3. Các đơn vị thuộc Ban tổ chức hội nghị, hội thảo phải chịu trách nhiệm chính về nội dung và công tác tổ chức của cuộc nghị, hội thảo theo đúng quy định tại Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

4. Khi có phát sinh hoặc diễn biến phức tạp, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo cần kịp thời phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo lãnh đạo Ban chỉ đạo giải quyết kịp thời.

5. Một tháng sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi báo cáo đánh giá kết quả hội nghị, hội thảo lên Bộ trưởng, Trưởng ban theo Mẫu báo cáo (kèm theo) đồng thời gửi 1 bản cho Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp.

Yêu cầu các đồng chí Cục trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng, Giám đốc dự án, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Ban thực hiện thống nhất những quy định nêu tại Quyết định số 236/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Trưởng ban (để báo cáo)
- Các Đ/c Phó trưởng ban
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Tô Tử Hạ

 

(Mẫu Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo)

Tên Cơ quan,
Đơn vị tổ chức

 

(Địa điểm), ngày    tháng    năm  

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CUỘC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO QUỐC TẾ

về ……, từ … đến …, tại …

1. Tên hội nghị, hội thảo.

2. Mục đích hội nghị, hội thảo.

3. Nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị và hội thảo và các địa điểm nghiên cứu thực tế, tham quan …

5. Người chủ trì, người đồng chủ trì.

6. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (phía Việt Nam và phía nước ngoài)

7. Thông tin về báo cáo viên người nước ngoài.

8. Thành phần tham dự, số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu của Việt Nam và nước ngoài (kèm danh sách).

9. Nguồn kinh phí

10. Đánh giá kết quả hội nghị, hội thảo (trực tiếp, gián tiếp, tác động)

11. Những vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh trong hội nghị, hội thảo cần lưu ý, đã hoặc chưa được xử lý.

12. Rút kinh nghiệm về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo.

(Gửi kèm theo báo cáo tổng hợp về nội dung của hội nghị, hội thảo quốc tế)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, trưởng ban (để báo cáo)
- Các phó trưởng ban (để báo cáo)
- Vụ Hợp tác quốc tế
- Lưu …

(CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC)
Ký tên

Chú ý: Nếu là báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thì bản báo cáo Thủ tướng thực hiện theo mẫu báo cáo chung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11-BTCCBCP/HTQT thực hiện Quyết định 236/1999/QĐ-TTg do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7