Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1098/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án 4 - Chương trình 212 năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1098/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thuý Hiền
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1098/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án 4 - Chương trình 212 năm 2009

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở mục tiêu và các hoạt động chủ yếu thực hiện giai đoạn 2 của Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” (sau đây gọi tắt là Đề án) thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 được đề ra tại Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 số 30/BC-ĐA4 ngày 13/02/2009 của Ban điều hành Đề án (đã gửi đến các Sở Tư pháp), Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt mục tiêu, hoạt động chủ yếu thực hiện Đề án giai đoạn 2 đến các cơ quan tham gia Đề án, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu của Đề án vào năm 2010.

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2009 trên cơ sở bám sát nội dung thực hiện Đề án giai đoạn 2 theo đúng mục tiêu, đối tượng thụ hưởng của Đề án, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động, thi hành án dân sự ở xã, phường, thị trấn. Trong Kế hoạch phải nêu rõ tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan tham gia Đề án để tổ chức thực hiện có kết quả.

3. Tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp cấp xã theo quy định của Đề án và các Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án trước đây của Bộ Tư pháp.

Việc tổ chức tập huấn cần lưu ý các vấn đề sau đây:

- Từ kết quả của những đợt tập huấn trước, đồng thời căn cứ vào yêu cầu cũng như nhu cầu nâng cao năng lực của cán bộ tư pháp cấp xã ở địa phương, Sở Tư pháp chủ động xác định nội dung pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật[1] cần tập huấn, bồi dưỡng. Kết thúc đợt tập huấn có hình thức thích hợp để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Sở Tư pháp theo dõi, thống kê, đánh giá năng lực tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ tư pháp cấp xã ở địa phương đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để có cơ sở đánh giá việc hoàn thành mục tiêu của Đề án vào năm 2010.

- Về kinh phí thực hiện: năm 2009, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí để các Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho cán bộ tư pháp cấp xã (xin gửi kèm theo Mức hỗ trợ cho từng tỉnh). Trên cơ sở kinh phí hỗ trợ của Bộ Tư pháp, đề nghị Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tập huấn cụ thể, dự toán các khoản kinh phí khác mà địa phương chịu trách nhiệm, tổ chức lớp tập huấn đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Để thực hiện việc ký Hợp đồng hỗ trợ kinh phí, Bộ Tư pháp tiếp tục sử dụng các thông tin (về người đại diện Sở Tư pháp, số tài khoản) trong Hợp đồng hỗ trợ kinh phí tập huấn năm 2008 mà Bộ đã ký với các Sở Tư pháp. Nếu có thay đổi, đề nghị Sở Tư pháp thông tin sớm để điều chỉnh Hợp đồng.

4. Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Đề án; định kỳ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện Đề án ở địa phương cho Ban điều hành Đề án trung ương (gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn một số hoạt động thực hiện Đề án năm 2009, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để nghiên cứu, hướng dẫn (Số điện thoại: (04) 38438841, 37340922).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 212 (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thuý Hiền

 

MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ TƯ PHÁP CẤP XÃ NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Công văn số: 1098 /BTP-PBGDPL ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án 4 – Chương trình 212 năm 2009)

Đối tượng tập huấn: Cán bộ tư pháp cấp xã ở địa phương.

Nội dung hỗ trợ kinh phí

- Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho học viên với mức 25.000 đồng/người/ngày.

- Chi thù lao giảng bài cho giảng viên (đã bao gồm cả việc soạn giáo án bài giảng và tiền ăn): 400.000 đồng – 300.000 đồng/buổi tuỳ theo cấp của giảng viên (một buổi giảng được tính gồm 4 tiết).

(Các khoản kinh phí khác như thuê hội trường, khánh tiết; tài liệu tập huấn; bút, giấy cho học viên; nước uống; tổ chức kiểm tra kết quả học tập; chi cho ban tổ chức; y tế... do địa phương chịu trách nhiệm).

Mức hỗ trợ cụ thể

Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí tập huấn cho Sở Tư pháp...............................................................

....................................................................................................................................................

Ghi chú:

Các mức chi căn cứ theo Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16-6-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.

Trường hợp Sở Tư pháp không có nhu cầu nhận kinh phí hỗ trợ, đề nghị thông báo sớm về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Số điện thoại: (04) 38438841, 37340922).[1] Những địa phương đã được cấp phát cuốn “Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã” (Tài liệu của Đề án 4 – Chương trình 212) có thể sử dụng làm tài liệu tập huấn.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1098/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Đề án 4 - Chương trình 212 năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.145
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104