Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 98/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 98/BTC-TCT
V/v. Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Cục Thuế về vướng mắc trong việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

- Tại Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định:

"1 - Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất đất khác sang làm đất hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

3. Trong trường hợp một hộ gia đình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng miễn tiền sử dụng đất; nếu một người thuộc đối tượng được hưởng giảm tiền sử dụng đát mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức cao nhất"

- Tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; tại Khoản 2, Điều 1 quy định về nguyên tắc hỗ trợ: "Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;" và tại Khoản 2, Điều 2 quy định về điều kiện và mức hỗ trợ: "a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn… thì tuỳ theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng "Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

b. Người có công với Cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảo đảm điều kiện sống trung bình so với cộng động nơi họ cư trú mà không có khả năng khắc phục thì tùy theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địa phương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở".

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định 117/2007/ QĐ-TTg ngày 25/7/207 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, quy định đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồm: "… Thân nhân của liệt sỹ quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng… được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất" và tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định: "Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại Khoản c Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở.

- Tại Khoản8, Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg quy định "Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhan dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định".

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg nêu trên có hiệu lực thi hành, các trường hợp hộ gia đình có thân nhân liệt sỹ quy định tại Khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (bao gồm cả người không được hưởng trợ cấp hàng tháng), chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng thì khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước hoặc được Nhà nước giao đất để cải thiện nhà ở, được xem xét giảm một lần 70% tiền sử dụng đất theo quy định, trong trường hợp:

- Thân nhân liệt sỹ đang sống cùng hộ gia đình, nhưng thân nhân liệt sỹ đó và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất lần đầu theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đối với thân nhân liệt sỹ đã lập hộ gia đình riêng tính từ ngày Quyết định 117/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, nhưng rước khi lập hộ riêng, bản thân thân nhân liệt sỹ chưa được hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguyên tắc, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ thực hiện phải đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPKhoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế được biết và tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Vụ Pháp chế, CST, QLCS;
- Lưu VT, TCT (VT,CS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 98/BTC-TCT ngày 04/01/2008 về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.397

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!