Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8027/VPCP-KTN năm 2013 giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố tại tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8027/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8027/VPCP-KTN
V/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân, TĐC các dự án thủy điện: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố tại tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2201/BC-BNN-KTHT ngày 03 tháng 7 năm 2013); ý kiến của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6651/BKHĐT-KTNN ngày 09 tháng 9 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 11883/BTC-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2013), Bộ Công Thương (công văn số 7807/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 6170/UBND-CN ngày 04 tháng 9 năm 2013), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 3352/EVN-QLXD ngày 30 tháng 8 năm 2013) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 6012/DKVN-B.Điện ngày 27 tháng 8 năm 2013) về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án thủy điện Hủa Na và Khe Bố

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư dự án thủy điện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân các huyện: Tương Dương, Quế Phong (chủ đầu tư dự án thành phần về di dân, tái định cư) phải tập trung thực hiện hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ của dự án được duyệt.

- Cần lưu ý một số nội dung: Chi trả kịp thời tiền bồi thường hỗ trợ; bảo đảm đủ quỹ đất ở, đất sản xuất giao cho hộ tái định cư; lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sản xuất bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững; đầu tư xây dựng hoàn thành dứt điểm công trình kết cấu hạ tầng, trong đó, ưu tiên thực hiện trước công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, giao thông... tại các điểm tái định cư; bàn giao, quản lý sử dụng các công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Đối với dự án thủy điện Bản Vẽ

a) Đồng ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục làm chủ đầu tư dự án thành phần di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An như kiến nghị của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu tại các văn bản trên.

b) Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư dự án phải tập trung thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại văn bản nêu trên, cần lưu ý một số nội dung sau:

- Rà soát lại quỹ đất tại các khu, điểm tái định cư để bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho hộ tái định cư theo chính sách được duyệt;

- Rà soát dự án thành phần theo quy hoạch được duyệt nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng; bổ sung dự án thành phần có trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa có danh mục trong quy hoạch khu, điểm tái định cư và bố trí kinh phí để thực hiện số dự án này;

- Tập trung xây dựng hoàn thành công trình đang thực hiện dở dang hoặc bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan tại các điểm tái định cư;

- Phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng tại các điểm tái định cư theo chính sách đã được phê duyệt trong năm 2013 và bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định;

- Sau khi kết thúc toàn bộ dự án thành phần di dân, tái định cư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án; đề xuất giải pháp cần tiếp tục ổn định và nâng cao đời sống hộ dân tái định cư, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với các Bộ; Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện có dự án di dân, tái định cư phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án thủy điện để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân;

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong thực hiện rà soát, thẩm định lại quy hoạch và dự toán chi phí dự án di dân, tái định cư thủy điện Hủa Na để tổng hợp vào tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án thủy điện Hủa Na, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8027/VPCP-KTN năm 2013 giải quyết vướng mắc trong thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố tại tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168