Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7663/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7663/UBND-NC
V/v: Giải quyết vướng mắc về công chứng, chứng thực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Tư pháp
- Sở Tài chính
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và môi trường

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 2704/STP-BTTP ngày 21 tháng 8 năm 2006 về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường và ý kiến của các ngành tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc của ngành Tư pháp ngày 12 tháng 9 năm 2006; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản:

- Do nội dung của Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên và Môi trường không phù hợp với Luật Nhà ở; Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho các Phòng công chứng được tiếp tục áp dụng các văn bản của thành phố về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản…

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 9 năm 2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; trước ngày 31 tháng 10 năm 2006 báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho phù hợp pháp luật.

2. Về hồ sơ, giấy tờ hợp lệ khi yêu cầu công chứng, chứng thực:

Để bảo đảm tính chính xác, có cơ sở cho người thực hiện công chứng, chứng thực, chấp thuận cho các cơ quan công chứng, chứng thực được tiếp tục thực hiện việc yêu cầu xuất trình giấy tờ cần thiết cho việc công chứng, chứng thực theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; đồng thời các cơ quan công chứng, chứng thực cần giải thích cho người dân đến liên hệ công chứng, chứng thực hiểu rõ về Thông tư liên tịch số 04/2006 và Nghị định số 75/2000/NĐ-CP khi họ có thắc mắc.

3. Về vấn đề yêu cầu cung cấp thông tin địa chính:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp bàn thống nhất về thời hạn cung cấp thông tin và xây dựng mức lệ phí cung cấp thông tin trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Công văn này, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

4. Về thời hạn và việc ghi sổ công chứng, chứng thực:

Chấp thuận cho các cơ quan công chứng, chứng thực tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

5. Thực tế hiện nay có sự chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật điều chỉnh các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng nghiên cứu sự không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong quá trình thực hiện, đề xuất ý kiến trên cơ sở có lợi cho người dân, đồng thời dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất vào ngày 25 tháng 10 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT, NC;
- Ban Quản lý các KCN-KCX TP;
- UBND các quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VPHĐ-UB: PVP/PC, ĐT;
- Tổ ĐT, PC, NC;
- Lưu: VT, (NC/K))

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7663/UBND-NC ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vê việc giải quyết vướng mắc về công chứng, chứng thực.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.350

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!