Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7388/UBND-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7388/UBND-CNN
Về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Sở Tài chính thành phố
- Sở Tài nguyên và môi trường
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Lực lượng vũ trang nhân dân
- Các tổng công ty nhà nước
- Các sở, ngành thành phố
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể
- Liên hiệp hợp tác xã
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Chi cục tài chính doanh nghiệp Thành phố
- Các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

 

Thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Thực hiện Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Các tổ chức sử dụng đất thực hiện việc lập hồ sơ theo quy định tại khoản 5, phần thức II Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính, gửi về cho các cơ quan chủ quản là Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các Đoàn thể, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương; các Sở, ngành thành phố, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Liên hiệp Hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổng công ty nhà nước thành phố.

- Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc lập hồ sơ báo cáo việc sử dụng đất, tổng hợp báo cáo của các tổ chức sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 29/2006/TT-BTC, gửi về Ban chỉ đạo thành phố (Trụ sở đặt tại Sở Tài chính thành phố: số 142 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3).

- Giao Sở Tài chính thành phố phối hợp Sở Nội vụ dự thảo Quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của các đơn vị thuộc địa bàn thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố).

Ban Chỉ đạo thành phố có trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các đơn vị về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của các tổ chức sử dụng đất.

- Trên cơ sở báo cáo và hồ sơ của các tổ chức gửi đến, căn cứ vào giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 01/01/2007, đề nghị:

+ Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan Trung ương và Thành phố xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của các tổ chức sử dụng đất Trung ương (Làm việc theo mẫu biên bản ban hành quy định Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính).

+ Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành thành phố, xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của các tổ chức sử dụng đất thành phố (Làm việc theo mẫu biên bản ban hành theo quy định Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính).

- Ban Chỉ đạo thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân thành phố và Bộ Tài chính theo các biểu số 02 THBC/HCSN, biểu số 02 THBC/DNNN kèm theo Thông tư số 29/2006/TT-BTC.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Công văn này thay thế Công văn số 4414/VP-TM ngày 18/8/2006 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Chi cục tài chính doanh nghiệp;
- Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Tổ CNN, ĐT, TM, VX;
- Lưu: VT .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7388/UBND-CNN ngày 06/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!