Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 707/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 707/TTG-CN
V/v: áp dụng thí điểm hình thức BT với dự án xây nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 06/TTr-UB ngày 17 tháng 2 năm 2005) và ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 311/BXD-QLN ngày 10 tháng 3 năm 2005); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1952/BKH-ĐTNN ngày 28 tháng 3 năm 2005); Tài chính (công văn số 4078/TC-TCĐN ngày tháng 4 năm 2005) về việc áp dụng thí điểm hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) để đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến các Bộ tại các công văn nêu trên, đề xuất việc triển khai thực hiện dự án, chỉ đạo lập Báo cáo đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Tấn Dũng
- Bộ LĐTB&XH
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ: TH, KTTH, NN, VX, ĐP
- Lưu: CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 707/TTg-CN ngày 06/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm hình thức BT với dự án xây nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142