Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 707/TCQLĐĐ-CĐKTK thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 707/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 07/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo qui định tại Công văn số 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 có qui định đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã dạng trực quan (bản in trên giấy), các khoanh đất phải được thể hiện mã loại đất, mã đối tượng sử dụng đất, diện tích khoanh đất; tuy nhiên, qua kiểm tra một số địa phương và qua kết quả tổng hợp báo cáo tình hình triển khai của các tỉnh cho thấy phần lớn các tỉnh kiến nghị đối với việc thể hiện này. Để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn như sau:

1. Mã loại đất, mã đối tượng sử dụng đất, diện tích khoanh đất được thể hiện trên khoanh (hoặc thửa) đất chỉ thực hiện đối với bản đồ dạng số của cấp xã.

2. Khi in bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (trên giấy) chỉ cần thể hiện mã loại đất và màu tương ứng theo qui định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ qui hoạch sử dụng đất.

3. Trường hợp các xã đã in sản phẩm bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên giấy mà trên đó đã thể hiện mã loại đất, mã đối tượng sử dụng đất, diện tích khoanh đất của từng thửa đất thì vẫn giữ nguyên (không cần in lại).

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, thực hiện thống nhất ở địa phương ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Q.TCT Phùng Văn Nghệ (để b/c);
- Vụ KH; Vụ TC - Bộ TNMT;
- Lưu VT, VP(TH), CĐKTK(PTK).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 707/TCQLĐĐ-CĐKTK thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.333
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180