Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK giải đáp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 636/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 25/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v giải đáp một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì

Phúc Công văn số 01/CV-TN&MT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì về việc xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

1. Để phục vụ mục đích lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải tiến hành đo đạc địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính không đáp ứng yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất) để xác định chính xác hiện trạng vị trí, diện tích từng thửa đất trong khu đất thu hồi. Vì vậy, khi xây dựng Thiết kế kỹ thuật – Dự toán, khối lượng đo đạc được tính cho tất cả các thửa đất có liên quan đến thiết kế của tuyến đường (bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần diện tích còn lại của thửa đất). Đơn vị thực hiện đo đạc được thanh toán toàn bộ khối lượng công việc đã được duyệt trong Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và đã được nghiệm thu. Mức kinh phí được xác định trong Thiết kế kỹ thuật – Dự toán trên cơ sở Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác có liên quan của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2. Về kinh phí phục vụ cho việc đo đạc xác định diện tích phải thu hồi.

- Trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành) kinh phí cho việc chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất do chủ đầu tư dự án chi trả.

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 6 năm 2010 (ngày Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có hiệu lực thi hành) do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính do vậy kinh phí chi cho việc chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định và chủ đầu tư dự án chi trả.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 trở đi nguồn, mức tính chi kinh phí và nội dung chi đảm bảo cho việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Hạng mục chuẩn bị hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất có thể lập chung trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc lập riêng và phải được cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định theo quy định của Pháp luật đất đai trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng cục Quản lý đất đai thông báo để Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì biết để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ Trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Q.TCT. Phùng Văn Nghệ (để b/c);
- Sở TNMT tỉnh Hà Giang (để chỉ đạo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ;
- Vụ KH-TC;
- Lưu VT, VP(TH), Cục ĐKTK, (12b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 636/TCQLĐĐ-CĐKTK giải đáp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.653
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236