Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/BXD-QLN
V/v: Trả lời văn bản số 105/CV-HA.10 của Công ty HAGL Land.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 105/CV-HA.10 ngày 28/8/2010 của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (HAGL Land) đề nghị hướng dẫn về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì những trường hợp tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư (gọi chung là góp vốn) để được phân chia sản phẩm là nhà ở theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP mà sau đó bên tham gia góp vốn có nhu cầu chuyển nhượng lại nhà ở này cho người khác thì bên tham gia góp vốn được quyền trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng này được thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

- Trường hợp là hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại khoản 5 Điều 8 và khoản 1 Điều 20 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP;

- Trường hợp là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì thực hiện bán nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD, doanh nghiệp này chỉ được chuyển nhượng nhà ở cho bên thứ ba sau khi đã thanh toán hết tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư hoặc sau khi đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư. Việc chuyển nhượng nhà ở trong trường hợp này được thực hiện như sau:

+ Nếu doanh nghiệp đã thanh toán hết tiền mua nhà ở nhưng chưa nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì sau khi hoàn thành thủ tục bán nhà ở qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định, doanh nghiệp được ký hợp đồng với tên gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua nhà ở (có các nội dung như văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nêu tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD) với bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa mua nhà ở, hợp đồng này không phải công chứng, nhưng phải có xác nhận của chủ đầu tư vào hợp đồng, bên chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua nhà ở phải nộp nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định. Sau khi có xác nhận của chủ đầu tư thì chủ đầu tư sẽ chấm dứt giao dịch với doanh nghiệp (bên chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ mua nhà ở) để giao dịch trực tiếp với bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa mua nhà ở;

+ Nếu doanh nghiệp đã thanh toán hết tiền mua nhà ở và đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư thì sau khi hoàn thành thủ tục bán qua sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp được ký hợp đồng mua bán nhà ở với người mua theo mẫu quy định tại phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD, hợp đồng mua bán này không cần phải có chứng nhận của công chứng và xác nhận của chủ đầu tư.

Như vậy, nếu Công ty HAGL Land đã ký hợp đồng góp vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở với các tổ chức kinh doanh tại Việt Nam thì nay các tổ chức này được quyền trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng lại nhà ở đó cho khách hàng của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Điều 20 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD và theo hướng dẫn nêu trên.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đề nghị Công ty HAGL Land căn cứ vào các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/BXD-QLN ngày 14/10/2010 trả lời Văn bản 105/CV-HA.10 hướng dẫn về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.678

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!