Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5642/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5642/VPCP-ĐP
V/v thực hiện Quyết định  số 134/2004/QĐ-TTg.
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 597/UB-CSDT, ngày 02 tháng 8 năm 2005 về việc Báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh ,thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch và giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Đối với các địa phương chưa có đề án giải quyết để sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, cần nghiêm túc kiểm điểm ý thức chấp hành của địa phương và phải hoàn thành việc lập, phê duyệt đề án, thời gian chậm nhất trong tháng 10 năm 2005;

- Đối với các địa phương đã lập, phê duyệt đề án, cần kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án giải quyết đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn của địa phương, bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng;

Các địa phương phê duyệt đề án và gửi Ủy ban dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong tháng 10 năm 2005 để tổng hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội đóng góp công sức, tiền vốn để thực hiện chính sách này; ngoài việc tiếp tục giải quyết đất sản xuất theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương để có giải pháp phù hợp, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, cá nhân;

- Định kỳ, hàng quý báo cáo chi tiết kết quả thực hiện của địa phương cho Ủy ban Dân tộc tổng hợp báo cáo thủ tứơng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương thực hiện các Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình, cụ thể:

- Ủy ban Dân tộc kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện Quyết định; định kỳ, hàng quý tổng hợp báo các Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp để nghiên cứu, bổ sung chính sách mới thay thế chính sách hỗ trợ đất sản xuất, tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tự mình vươn lên thoát khỏi đói nghèo, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2005;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc tính toán, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các địa phương thực hiện Quyết định theo đúng tiến độ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, BNC,
các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5), Cng (130 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 


Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5642/VPCP-ĐP ngày 04/10/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.101

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!