Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3378/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 14/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 3378/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Để tổ chức tốt việc thi hành Nghị định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai ngay một số công việc sau:

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền và phân cấp đã được quy định trong Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, nhất là các văn bản hướng dẫn nêu tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22 và 23 của Nghị định.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 69/2009/NĐ-CP đến các Sở, ban ngành của tỉnh, thành phố; uỷ ban nhân dân các cấp, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Chỉ đạo việc xây dựng Bảng giá đất năm 2010 theo văn bản số 3371/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với vùng giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố và vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi xây dựng Bảng giá đất hàng năm các địa phương cần xem xét, điều chỉnh giá đất để không xảy ra chênh lệch lớn về giá đất giữa các địa phương, có thể làm phát sinh khiếu kiện, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

4. Chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống Tổ chức phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để các Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại Điều 35 của Nghị định số 69/2009-NĐ-CP.

Trong kế hoạch năm 2010, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dành từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Điều 34 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2009 NĐ- CP

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP nếu có vướng mắc, khó khăn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3378/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/09/2009 về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.934

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!