Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2799/UBND 2019 đăng ký nhu cầu sử dụng đất quận Bình Tân Hồ Chí Minh 2020

Số hiệu: 2799/UBND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quận Bình Tân Người ký: Nguyễn Gia Thái Bình
Ngày ban hành: 05/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/UBND
Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân.

Bình Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 10 phường;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận;
- Các Cá nhân, Hộ gia đình, Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân.

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Thông báo số 1553/TB-UBND về đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận; Thông báo này đã được Ủy ban nhân dân quận đăng tải trên trang Website quận Bình Tân để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. Nay, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận đúng tiến độ, đạt chất lượng và đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đề nghị tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020, thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong năm 2020 nhanh chóng đăng ký, gửi hồ sơ, danh mục dự án, công trình đến Ủy ban nhân dân 10 phường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đ tng hp. (Thành phn hồ sơ gm: văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, các pháp lý liên quan đến thửa đất, dự án, kèm theo bản vẽ vị trí, ranh giới khu đất).

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất như chuyn mục đích sử dụng đất, đầu tư công trình, dự án ... mà theo quy định phải đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trước khi thực hiện thì cần nhanh chóng đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 cho Ủy ban nhân dân phường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2019; đồng thời, thường xuyên, liên tục tiếp nhận việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cá nhân, tổ chức cho các năm tiếp theo.

- Chủ động liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận hỗ trợ hướng dẫn về cách thức tiếp nhận việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cá nhân, tổ chức và thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đ triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

- Tổ chức họp dân tại Khu ph, tổ dân ph để triển khai, tiếp nhận đăng ký của Nhân dân có nhu cầu sử dụng đất năm 2020 theo quy định và gửi biên bản tất cả các cuộc họp với Nhân dân liên quan nội dung triển khai, tiếp nhận đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân quận và lưu trữ tài liệu. Đồng thời, đăng tải thông tin về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên Bản tin phường, trang Website cơ quan và các hình thức khác đ nhân dân được biết và thực hiện.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2019, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

3. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

- Liên hệ cơ quan báo chí đăng thông báo liên tiếp 03 kỳ trên các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Pháp luật về việc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đề nghị các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận nhanh chóng đăng ký gửi hồ sơ, danh mục dự án, công trình đến Ủy ban nhân dân 10 phường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để tổng hợp (nội dung đăng báo cần rõ, khung chữ rộng hơn năm 2019); báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận trước ngày 15 tháng 9 năm 2019.

- Cử cán bộ, công chức hỗ trợ Ủy ban nhân dân 10 phường về tiếp nhận việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 của cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận.

- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện; lưu trữ, tổng hợp, rà soát, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Bình Tân trước ngày 20 tháng 10 năm 2019; trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về nội dung, chất lượng và tiến độ thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận đăng tải nội dung văn bản này trên Trang Website quận trong ngày 05 tháng 9 năm 2019, báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

Trên đây là ý kiến của y ban nhân dân quận về thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân. Đề nghị cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND Thành phố;
- Sở TN&MT Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- TT. HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- TT VH-TD và TT quận;
- Bản tin Bình Tân (để tuyên truyền);
- VP.HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT-TH (Thu Hằng).

2452

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Gia Thái Bình

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2799/UBND ngày 05/09/2019 về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.708

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!