Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2626/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc không tính theo giá vàng khi bán trả góp nhà phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa

Số hiệu: 2626/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2626/UBND-ĐT
V/v Không tính theo giá vàng khi bán trả góp nhà phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Sở Tài chính;
 - Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố;
 - Sở Xây dựng;
 - Sở Tài nguyên và môi trường;
 - Sở Kế hoạch và đầu tư;
 - Cục thuế thành phố;
 - Ban chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị;
 - Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2358/STC-BVG ngày 24 tháng 3 năm 2006 về không bán nhà trả góp tính theo giá vàng đối với trường hợp bán nhà tái định cư và các trường hợp khác, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận giải quyết theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên về không tính theo giá vàng khi bán trả góp nhà phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa cùng các trường hợp khác, trừ trường hợp mua nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai phương thức bán nhà không quy đổi theo giá vàng theo nội dung Công văn số 2358/STC-BVG ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Sở Tài chính.

3. Yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo việc triển khai thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố tại các Công văn số 2543/UB-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2005 và số 8505/UBND-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2005, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký Công văn này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV số 2358/STC-BVG ngày 24/3/2006 của Sở Tài chính);
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ ĐT (2b), DA, TM;
- Lưu (ĐT-Ch) P.50

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua

 

 

 

(VB KÈM)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2358/STC-BVG
V/v Đề nghị Thành phố không bán nhà trả góp tính theo giá vàng đối với trường hợp bán nhà tái định cư và các trường hợp khác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố

 

Hiện nay, thị trường vàng trong nước có nhiều biến động làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán nhà tái định cư trả góp qui ra vàng, người dân trong diện giải tỏa gặp nhiều khó khăn phải mua nhà trả góp nay giá vàng biến động làm cho khoản tiền trả góp qui ra vàng ngày càng tăng, nhiều trường hợp giá bán nhà trả góp qui ra vàng đã tăng gấp đôi so với trước đây, ngày 18/3/2006 báo Thanh niên đã có bài viết: “Hàng ngàn người có nguy cơ mất nhà vì giá vàng quá cao” (đính kèm bản photo) đã gây nên một làn sóng dư luận yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố phải đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp xử lý nhằm giúp người dân yên tâm sinh sống. Tình hình này đòi hỏi Thành phố phải tháo gỡ cơ chế để giúp cho người dân diện giải tỏa đỡ bớt khó khăn trong cuộc sống, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

Nhằm xử lý việc ảnh hưởng giá vàng biến động khi mua nhà tái định cư, ngày 22/02/2005, ngày 14/04/2005 Sở Tài chính đã có các Công văn số 1117/TC-BVG, số 2509/TC-BVG trình Ủy ban nhân dân Thành phố về bán nhà trả góp không tính theo giá vàng.

Ngày 05/05/2005, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2543/UB-ĐT về đề nghị bán nhà trả góp không tính theo giá vàng, trong Công văn có chỉ đạo: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội đồng bán nhà ở Thành phố, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1117/TC-BVG ngày 22/02/2005. Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng có báo cáo gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với trường hợp này”.

Ngày 05/12/2005, Sở Tài chính có Công văn số 9889/STC-BVG về việc xin ý kiến chỉ đạo về bán nhà trả góp không tính theo giá vàng, trong Công văn có xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc không tính theo giá vàng khi Thành phố bán nhà tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa.

Ngày 27/12/2005, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 8505/UBND-ĐT về giá bán nhà theo Nghị định số 61/CP không tính theo giá vàng, trong Công văn có chỉ đạo: “Giao Sở Xây dựng có Công văn xin ý kiến của Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Điều 9, Chương II, Nghị định số 61/CP của Chính phủ với nội dung cho thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ không tính theo giá vàng”.

Ngày 13/01/2006, Sở Tài chính đã có Công văn số 311/STC-BVG v/v đề nghị Thành phố không bán nhà trả góp tính theo giá vàng đối với trường hợp bán nhà tái định cư và các trường hợp khác và ngày 25/01/2006 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố có Phiếu báo số 1765/VP-ĐT về việc Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển và giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng nghiên cứu và có ý kiến đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Nhưng đến nay đã hơn 2 tháng, Sở Tài chính vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Như vậy việc không tính theo giá vàng khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân Thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8505/UBND-ĐT ngày 27/12/2005, còn đối với việc không tính theo giá vàng khi bán nhà tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa và các trường hợp khác thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố nhưng Ủy ban nhân dân Thành phố chưa có ý kiến chỉ đạo.

Do tính cấp bách của sự việc, một lần nữa Sở Tài chính xin đề nghị việc bán nhà trả góp chỉ tính bằng tiền đồng Việt Nam (không quy ra vàng) cho các trường hợp tái định cư và các trường hợp khác (ngoại trừ trường hợp mua nhà theo Nghị định 61/CP phải chờ ý kiến Bộ Xây dựng) theo phương thức như sau:

- Số tiền trả góp lần đầu:

Số tiền phải trả góp theo phân kỳ (có cộng lãi suất ngân hàng)

=

Số tiền trả góp theo phân kỳ

+

Số tiền trả góp ghi trong hợp đồng

x

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng nhà nước công bố vào thời điểm trả góp

x

Số tháng thực tế tính lãi tương ứng với từng phân kỳ phát sinh

 

- Số tiền trả góp lần thứ hai trở đi:

Số tiền phải trả góp theo phân kỳ (có cộng lãi suất ngân hàng)

=

Số tiền trả góp theo phân kỳ

+

Số tiền trả góp còn lại

x

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng nhà nước công bố vào thời điểm trả góp

x

Số tháng thực tế tính lãi tương ứng với từng phân kỳ phát sinh

 

Đối với những trường hợp đã và đang thực hiện việc mua nhà trả góp thì cũng tính lại theo phương thức nêu trên. Trường hợp đã thanh lý xong hợp đồng trả góp thì không hồi tố.

Các phương thức nói trên được xây dựng cho tất cả các trường hợp bán nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố (không kể nguồn vốn xây dựng nhà thuộc ngân sách hoặc ngoài ngân sách).

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và sớm có ý kiến chỉ đạo.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P. C/tịch UBND.TP Nguyễn V. Đua “để chỉ đạo”
- Sở Xây dựng (để biết)
- GĐ Sở, PGĐ khối
- Lưu : VP-BVG
- Soát: Hưng

KT/ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Thị Ánh Nguyệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2626/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc không tính theo giá vàng khi bán trả góp nhà phục vụ tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35