Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2108/UBND-CNGTXD năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 2108/UBND-CNGTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 18/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2108/UBND-CNGTXD
V/v Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Hà Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, LĐ-TB&XH, Tài chính.
- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang thực hiện tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 để các cơ quan, đoàn thể và nhân dân được biết về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

2. Giao UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai các nhiệm vụ theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 09/2013/TT-BXD.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 09/2013/TT-BXD.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 09/2013/TT-BXD, tiến hành tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện, thành phố theo mẫu quy định, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/8/2013.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

3. Giao Sở Xây dựng:

- Là cơ quan thường trực của tỉnh, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thành phố lập và phê duyệt danh sách các đối tượng và mức hỗ trợ đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở (theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2013/TT-BXD).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các ngành liên quan lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 20/8/2013 để gửi báo cáo bộ, ngành Trung ương trước ngày 31/8/2013.

- Nghiên cứu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng và kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV (XD, VX, TH, KT)

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2108/UBND-CNGTXD năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50