Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1843/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 01/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1843/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 5618/VPCP-KTN ngày 17/8/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5618/VPCP-KTN ngày 17/8/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến đối với đề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc được tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận theo mẫu giấy quy định tại các Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 29/7/2009, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1297/TTg-KTN chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận, trong đó có quy định UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp đó, ngày 31/7/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2752/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn các địa phương tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị cấp theo mẫu giấy chứng nhận mới.

Như vậy, theo nội dung hai văn bản này thì trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận theo mẫu mới, các địa phương chỉ tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ, chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả trường hợp đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 01/8/2009).

2. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét để ban hành Nghị định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu Thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Vì vậy, các địa phương chưa có cơ sở để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo mẫu giấy chứng nhận mới.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất ở, nhà ở và công trình xây dựng, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương (trong thời gian chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực thi hành) được tiếp tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005, Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1843/BXD-QLN ngày 01/09/2009 về trả lời công văn số 5618/VPCP-KTN ngày 17/8/2009 của Văn phòng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!