Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1775/BNN-KTHT tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1775/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/BNN-KTHT
V/v tháo g một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 3846/VPCP-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính ph và Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 ca Ủy ban nhân dân tnh Sơn La về việc tháo gỡ một s vướng mc trong quá trình thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tnh Sơn La. Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung các văn bản trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về phương án bố trí tái định cư: thống nhất với đề nghị ca Ủy ban nhân dân tnh Sơn La về điều chnh phương án bố trí tái định cư đúng như thực tế đã đón dân (Chi tiết xem Biu số 01 kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tnh Sơn La).

2. Đối với các dự án tnh đã thực hiện đầu tư, bao gồm: các dự án không trùng tên và các dự án vượt quy mô, tổng mức đầu tư (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và thẩm quyền của tnh) so với Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ: thống nhất với đề nghị của UBND tnh Sơn La về việc thực hiện các dự án trên như trong các quyết định đã được tnh phê duyệt (Chi tiết xem Biu s 03 và Biểu số 04 kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 ca UBND tnh Sơn La).

3. Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung các dự án chưa có trong Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, bao gồm:

- Các dự án điện, nước sinh hoạt cho dân sở tại bị ảnh hưng theo Quyết định s 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định s 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 và các dự án có trong Quyết định 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Th tướng Chính ph đã triển khai thực hiện và giải ngân thanh toán, nhưng tỉnh chưa cập nhật vào Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 (Chi tiết xem Biểu số 5.2 và Biểu số 5.1 kèm theo Tờ trình s 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Sơn La);

- Các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung thực hiện theo các Công văn: số 1171/TTg-KTN ngày 18/7/2011 và s 1726/TTg-KTN ngày 27/9/2011 (Chi tiết xem Biểu s 5.3 kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Sơn La);

- Các dự án phát sinh do điều chỉnh phương án bố trí tái định cư (6 điểm tái định cư đã thực hiện đầu tư một số hạng mục công trình thiết yếu nhưng không đón được dân đến tái định cư, đồng thời phát sinh 8 điểm tái định cư khác ngoài quy hoạch để đón các hộ tái định cư đó). Riêng các dự án đã thực hiện tại 6 điểm tái định cư trên thực hiện theo Điểm 5, Công văn số 1171/TTg-KTN ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết xem Biểu số 5.4 kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tnh Sơn La);

- Các dự án bổ sung điểm tái định cư Phiêng Pồng, xã Nà nghịu, huyện Sông Mã để đón 35 hộ dân bị sạt lở phải di chuyển lần 2;

Tuy nhiên, để đảm bảo tính đúng đủ và chính xác về các nội dung trên, UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về danh mục các dự án trên được bổ sung vào Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La phải đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu quy định tại các văn bản ch đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hiện hành áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

4. Về sử dụng nguồn vốn đầu tư: cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ động điều hành vốn trong phạm vi 11.128.626 triệu đồng đã được phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện đầu tư các dự án theo kết quả rà soát Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Sơn La (kèm theo Tờ trình s 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Sơn La), với nguyên tắc ưu tiên: tập trung vốn cho thực hiện bồi thường, hỗ trợ; các dự án phục vụ trực tiếp cho sản xuất và ổn định đời sống lâu dài cho các hộ tái định cư; các dự án đang triển khai thi công hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2012, 2013; đồng thời, tạm dừng, giãn tiến độ đối với các dự án chưa thật sự cấp bách, không có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013 và báo cáo các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về các nội dung trên.

5. Về việc tăng tổng mức đầu tư so với Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ: đề nghị UBND tỉnh Sơn La phân tích rõ các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu toàn dự án và xác định c thể mức tăng tổng mức đầu tư theo từng nhóm nguyên nhân cụ thể, làm cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ ngành khác có liên quan báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu xem xét quyết định (Chi tiết xem Biểu s 08 kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 22/5/2012 của UBND tỉnh Sơn La).

6. Về vốn vượt tổng mức đầu tư của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La so với Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4/6/2010: đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng một phần vốn thu từ việc phát điện sớm vượt tiến độ 2 năm so với Nghị quyết số 13/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và sớm đề xuất cơ chế thực hiện phần vốn trên.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tnh Sơn La;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1775/BNN-KTHT tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.803
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112