Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 170/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 170/TTg-KTN
V/v vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 3959/UBND-TTr ngày 29 tháng 11 năm 2010, số 163/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 và số 171/BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (công văn số 241/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 01 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 231/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 01 năm 2011) về vướng mắc trong việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hồ sơ đất đai theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng điểm b khoản 1 Điều 50 và khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho số hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện kê khai đăng ký theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tư pháp, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KNTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 170/TTG-KTN ngày 14/02/2011 vướng mắc liên quan đến đất đai khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!