Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị cho việc tổng kết 1 năm thực hiện Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát và tổng hợp báo cáo về kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 tại địa phương.

Báo cáo cần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện để khắc phục những khó khăn và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp Giấy chứng nhận.

Do thời gian gấp, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị các Sở gửi báo cáo nhanh qua Email trước ngày 28 tháng 02 năm 2011 theo địa chỉ dkddcucdktk@gmail.com. Bản giấy: Tổng cục Quản lý đất đai - số 9 ngõ 78, đường Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Gửi kèm Công văn này mẫu biểu tổng hợp báo cáo nêu trên và kết quả cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu mới) của các tỉnh đã báo cáo đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 . File số Mẫu báo cáo được đăng trên trang Web Tổng cục Quản lý đất đai).

Đề nghị Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo báo cáo đúng thời gian, đầy đủ, đảm bảo chất lượng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT, VP(TH), Cục ĐKTK(ĐKĐĐ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch


 

UBND tỉnh (thành phố): …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường …

KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Tính từ ngày 10/12/2009 đến ngày 31/12/2010 tỉnh (thành phố) …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Loại đất

Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu

Giấy chứng nhận cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp do chia tách hợp thửa hoặc thực hiện các quyền)

Số giấy đã ký cấp (giấy)

Số giấy đã trao

Diện tích cấp Giấy (ha)

Số giấy đã ký cấp (giấy)

Số giấy đã trao

Diện tích (ha)

Diện tích đất

Diện tích tài sản

Diện tích đất

Diện tích tài sản

Tổng số

Chia ra các loại

Diện tích chiếm đất của tài sản

Diện tích sử dụng (đối với nhà)

Tổng số

Chia ra các loại giấy:

Diện tích chiếm đất của tài sản

Diện tích sử dụng (đối với nhà)

Chứng nhận riêng về đất

Chứng nhận cả đất và tài sản

Chứng nhận riêng về tài sản

Chứng nhận về đất

Chứng nhận cả đất và tài sản

Chứng nhận về tài sản

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

Nhóm đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

2

Đất Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

3

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

4

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

5

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

II

Nhóm đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất trụ sở CQ, công trình SNNN

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Đất Quốc phòng

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Đất An ninh

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Đất SX,KD phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế, văn hoá, GD,TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

6

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm 2011

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm 2011

 

 

Người lập biểu

 

 

 

 

Giám đốc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 145/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 21/02/2011 về báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng Cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.957

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56