Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1284/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1284/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 19/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v: Hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước đối với việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính, ngày 10 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Quyết định ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT (sau đây gọi tắt là Quy phạm BĐĐC 2008). Trong quá trình thực hiện Quy phạm BĐĐC 2008 nêu trên, một số địa phương đề nghị hướng dẫn việc ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất đối với Người kiểm tra của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh (ký tên, họ tên) và của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh (ký tên, họ tên, đóng dấu) tại phụ lục 11 của Quy phạm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất như sau:

1. Ký xác nhận của Người kiểm tra của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh (ký tên, họ tên):

a) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ kiểm tra việc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị thi công thực hiện theo quy định tại khoản 9.8, 9.10 mục 9 và phụ lục 11 Quy phạm BĐĐC 2008 cho Chi cục Quản lý đất đai hoặc cho Phòng nghiệp vụ quản lý về đất đai (ở nơi chưa thành lập Chi cục Quản lý đất đai) trực thuộc Sở thì Người trực tiếp kiểm tra hồ sơ kỹ thuật thửa đất của Chi cục Quản lý đất đai hoặc của Phòng nghiệp vụ quản lý về đất đai ký, ghi rõ họ tên mình vào mục ký xác nhận của Người kiểm tra của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh;

b) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban, Tổ, Nhóm,… hoặc giao cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở hoặc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện kiểm tra việc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị thi công thực hiện, thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải giao cho Chi cục Quản lý đất đai hoặc Phòng nghiệp vụ quản lý về đất đai thuộc Sở kiểm tra, thẩm định việc kiểm tra việc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất của đơn vị được Sở giao nhiệm vụ (hoặc ký hợp đồng tư vấn) và người trực tiếp kiểm tra, thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai hoặc của Phòng nghiệp vụ quản lý về đất đai ký, ghi rõ họ tên mình như quy định ở tiết a điểm 1 này.

2. Ký xác nhận của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh (ký tên, họ tên, đóng dấu):

Tại mục này, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu hoặc Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường có thể ủy quyền bằng văn bản cho Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai hoặc Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ quản lý về đất đai thuộc Sở ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người ký được ủy quyền phải ghi rõ Thừa ủy quyền của Giám đốc.

3. Những hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã lập theo quy định tại khoản 9.8, 9.10 mục 9 và phụ lục 11 Quy phạm BĐĐC 2008 trước khi có văn bản này mà ở mục ký xác nhận của Người kiểm tra của Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh chưa đúng với hướng dẫn ở điểm 1 văn bản này thì không phải lập lại nhưng phải thực hiện ký bổ sung theo hướng dẫn ở điểm 1 nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để xem xét, hướng dẫn thống nhất./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ KH, TC;
- TCQLĐĐ;
- Cục ĐĐ& BĐ VN(để biết);
- Cục CNTT(để biết);
- Lưu VT, TCQLĐĐ (VP, CSPC, CĐKTK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1284/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33