Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11600/BTC-QLCS về tổ chức tự kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11600/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 11600/BTC-QLCS
V/v tổ chức tự kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Bộ Tài chính năm 2009, ngày 30/7/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1836/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Căn cứ nội dung kiểm tra nêu trong Kế hoạch kiểm tra đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự kiểm tra tại đơn vị mình. Trên cơ sở tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản, Vụ Pháp chế) kết quả kiểm tra trước ngày 31/8/2009 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kết quả kiểm tra gồm những nội dung chính như sau:

1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

1.1. Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

1.2. Số lượng đơn vị phải kê khai, số lượng đơn vị đã kê khai; Tổng số cơ sở nhà đất phải báo cáo kê khai; Tổng số cơ sở nhà đất đã có phương án tổng thể; Tổng số cơ sở nhà đất đã kiểm tra thực tế; Tổng số cơ sở nhà đất đã thông qua Ban Chỉ đạo 09; Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt phương án tổng thể; Tổng cơ sở nhà đất chưa phê duyệt phương án tổng thể. (Chi tiết theo Phụ lục số 1 đính kèm công văn này)

1.3. Kết quả xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a. Kết quả phê duyệt phương án xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm công văn này)

b. Tình hình quản lý, sử dụng số tiền thu từ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; số tiền thu được từ chuyển mục đích sử dụng đất; số tiền hỗ trợ tổ chức di dời do ô nhiễm môi trường (số tiền đã nộp vào tài khoản tạm giữ, số tiền đã cấp phát, số đã hỗ trợ, số nộp ngân sách nhà nước…)

2. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/  QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý:

2.1. Thuận lợi:

2.2. Khó khăn:

2.3. Vướng mắc:

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới:

4. Kiến nghị:

4.1. Đối với Thủ tướng Chính phủ:

4.2. Đối với Bộ Tài chính:

4.3. Đối với UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:

4.4. Kiến nghị khác có liên quan:

5. Thời kỳ kiểm tra: Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 16/2/2007) đến hết Quý II năm 2009.

Mọi thông tin xin liên hệ Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính (điện thoại: 04.22202828 máy lẻ 5087)

Bộ Tài chính rất mong được sự hợp tác của các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC các tỉnh, TP  trực thuộc TW;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Đính kèm công văn số 11600/BTC-QLCS ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính)

Nội dung

Cơ sở nhà đất do Địa phương quản lý

Cơ sở nhà đất do Trung ương quản lý

Số cơ sở

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Số cơ sở

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Tổng số, cơ sở nhà đất phải báo cáo kê khai, trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cơ sở nhà đất đã có phương án tổng thể

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cơ sở nhà đất đã kiểm tra thực tế

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cơ sở nhà đất đã thông qua Ban Chỉ đạo 09

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt phương án tổng thể

 

 

 

 

 

 

- Tổng số cơ sở nhà đất chưa phê duyệt phương án tổng thể

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo cả phần của Trung ương và địa phương;

- Các Bộ, ngành Trung ương và Tổng công ty nhà nước thực hiện báo cáo phần do Trung ương quản lý.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Đính kèm công văn số 11600/BTC-QLCS ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính)

Nội dung

Cơ sở nhà đất do Địa phương quản lý

Cơ sở nhà đất do Trung ương quản lý

Số cơ sở

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Số cơ sở

Diện tích đất (m2)

Diện tích nhà (m2)

Tổng số, trong đó:

 

 

 

 

 

 

- Giữ lại tiếp tục sử dụng

 

 

 

 

 

 

- Bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

- Chuyển giao nhà ở, đất ở

 

 

 

 

 

 

- Chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

- Điều chuyển

 

 

 

 

 

 

- Thu hồi

 

 

 

 

 

 

- Di dời do ô nhiễm môi trường

 

 

 

 

 

 

- Phương án xử lý khác

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo cả phần của Trung ương và địa phương;

- Các Bộ, ngành Trung ương thực hiện báo cáo phần do Trung ương quản lý.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11600/BTC-QLCS ngày 19/08/2009 về tổ chức tự kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151