Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1126/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1126/UB-ĐT
V/v điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2003 

 

 

Kính gửi  : Thủ tướng Chính phủ

Trong quá trình triển khai thực hiện Qui hoạch chung (điều chỉnh) thành phố Hồ Chí Minh định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 ; những năm gần đây ở thành phố, thực tế diễn ra có những phát sinh, đòi hỏi cần có xem xét để điều chỉnh một số nội dung cho giai đoạn đầu thực hiện. Nhất là sau khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, ủy ban nhân dân thành phố xin được báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố được tổ chức việc xem xét điều chỉnh cục bộ Qui hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đã được duyệt (1998), chủ yếu tập trung rà soát cho giai đoạn từ nay đến năm 2010 ở các nội dung cụ thể, như sau :

1- Điều chỉnh phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố :

Theo nội dung Qui hoạch chung đã được duyệt năm 1998, diện tích đất dành xây dựng các khu công nghiệp tập trung được xác định khoảng 6.000 ha. Bố trí các khu công nghiệp tập trung chủ yếu tại các quận mới thành lập (5 quận) và các huyện ngoại thành của thành phố.

Theo thống kê vào thời điểm cuối năm 2002, tình hình triển khai xây dựng các khu công nghiệp-khu chế xuất thành phố đã lấp đầy được khoảng 2/3 trên diện tích gần 2.000 ha qui hoạch.

Từ năm 2002, Nghị quyết của Thành ủy đã chỉ đạo cần tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ô nhiễm (30.000 cơ sở) trong nội thành cũ ra ngoài gắn với đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số diện tích các khu công nghiệp theo qui hoạch nhưng diện tích còn trống lại không thuận lợi để bố trí mới.

Trước tình hình trên, thành phố thấy rằng rất cần thiết phải rà soát, để xem xét, đưa ra phương án nghiên cứu điều chỉnh qui mô phát triển và sắp xếp, phân bổ lại địa điểm xây dựng các khu công nghiệp tập trung theo hướng gắn kết tốt hơn với phát triển các khu đô thị mới, các đô thị vệ tinh ở ngoài đường vành đai 2, vành đai 3 của thành phố. Đồng thời, trong điều chỉnh có chú ý phối hợp với các tỉnh xung quanh thành phố trong việc xác định qui mô và bố trí các khu công nghiệp phát triển mới để đảm bảo hợp lý trong tổng thể chung của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

2- Điều chỉnh để phát triển tập trung các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh :

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố phát triển khá nhiều các dự án về khu dân cư mới, nhất là ở vùng ngoại vi. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đều có qui mô nhỏ và hầu như việc đầu tư còn dở dang, không thực hiện được yêu cầu xây dựng kỹ thuật hạ tầng phải đi trước, phải đảm bảo đồng bộ, hoàn thiện.

Để khắc phục tình trạng trên, thành phố thấy cần thiết phải rà soát lại để điều chỉnh qui hoạch nhằm hướng đầu tư phát triển nhà ở vào xây dựng tập trung tại một số khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh được xác lập ở các quận mới thành lập, các huyện ngoại thành ngay trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Các đô thị mới này phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với bố trí xây dựng các khu công nghiệp tập trung được sắp xếp, điều chỉnh lại đồng thời xác định cụ thể qui mô đầu tư giai đoạn từ nay đến năm 2010 theo hướng phát triển phi tập trung, đa trung tâm phù hợp định hướng qui hoạch chung thành phố đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3- Về đề án qui hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 :

Trong cuối tháng 02 năm 2003 Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải về đề án qui hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Sau đó, ngày 17 tháng 3 năm 2003 ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến gởi Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ủy ban nhân dân thành phố sẽ đưa vào bổ sung qui hoạch chung của thành phố để có cơ sở pháp lý thực hiện.

Với 3 nội dung chính xin điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch chung thành phố được duyệt năm 1998 nêu trên, ủy ban nhân dân thành phố kính đề nghị được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong kế hoạch năm 2003.

Trường hợp, trong nghiên cứu điều chỉnh cục bộ xét thấy có nhu cầu hợp lý phát triển một số các khu chức năng đô thị vượt ra ngoài định hướng không gian phát triển đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, (Quyết định 123/1998/TTg...) thì ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Xây dựng có tờ trình báo cáo xin ý kiến trực tiếp chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, thành phố mới đưa vào nội dung nghiên cứu điều chỉnh cục bộ giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Quá trình thực hiện nghiên cứu, điều chỉnh, ủy ban nhân dân thành phố có phối hợp với Bộ Xây dựng và thực hiện theo Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ; sau khi có thỏa thuận của Bộ Xây dựng, xin phép Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ với một số nội dung trong Qui hoạch chung thành phố thực hiện giai đoạn từ nay đến năm 2010 nêu trên.

ủy ban nhân dân thành phố xin kính trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Bộ Xây dựng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND/TP (để báo cáo)
- TTUB : CT, các PCT
- Sở Kế hoạch và Đầu tư,
- Sở Quy hoạch-Kiến trúc,
- Sở Địa chính-Nhà đất
- Sở Xây dựng, Viện Kinh tế
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-Tr)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1126/UB-ĐT ngày 21/03/2003 của UBND TP.HCM về việc điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!