Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 106/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đăng ký đất đai một huyện hoàn chỉnh, hiện đại

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận ngày 26 tháng 12 năm 2010 (Thông báo kết luận số 277/TB-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2010) về nội dung "Từ năm 2011 đến 2012, các tỉnh tập trung chỉ đạo dành toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và huy động các nguồn lực của địa phương để xây dựng một mô hình hệ thống đăng ký hoàn chỉnh, hiện đại cấp huyện để làm mẫu định hướng cho việc việc xây dựng hệ thống đăng ký của từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, kém hiệu quả hiện nay"; theo Thông báo của Bộ Tài chính số 533/BTC-NSNN ngày 14 tháng 01 năm 2011 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2011, để có cơ sở định hướng chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Rà soát, tổng hợp báo cáo các thiết kế kỹ thuật về đo đạc, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đang triển khai thực hiện tại địa phương hoặc đã được phê duyệt và đang chuẩn bị triển khai (theo biểu mẫu số 01 kèm theo Công văn này).

2. Trên cơ sở các thiết kế kỹ thuật trên, lựa chọn một thiết kế kỹ thuật có quy mô một đơn vị cấp huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm ưu tiên, tập trung chỉ đạo, đầu tư xây dựng thành đơn vị cấp huyện có hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh, hiện đại cả về tổ chức bộ máy, nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện làm việc cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và chỉnh lý cập nhật biến động thường xuyên (nội dung báo cáo theo biểu mẫu số 02 kèm theo Công văn này và thiết kế kỹ thuật đã được duyệt kèm theo).

Trường hợp thiết kế kỹ thuật lựa chọn có quy mô nhiều huyện thì xác định một huyện trọng điểm để ưu tiên đầu tư và chỉ đạo thực hiện. Trường hợp dự án lựa chọn có quy mô không trọn một huyện hoặc có nội dung nhiệm vụ chưa đầy đủ theo yêu cầu trên đây thì xây dựng thiết kế kỹ thuật bổ sung nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống địa chính hiện đại, hoàn chỉnh cho một đơn vị huyện.

Trường hợp địa phương không có đơn vị cấp huyện nào đang hoặc chuẩn bị triển khai theo yêu cầu nói trên thì lựa chọn một đơn vị cấp huyện để lập thiết kế kỹ thuật gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai để góp ý) trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Báo cáo của Sở theo các nội dung trên đây cần được gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 28 tháng 02 năm 2011 để tổng hợp, theo các địa chỉ:

- Bản giấy :       Tổng cục Quản lý đất đai           - Số 78/9, đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- Bản số : dkddcucdktk@gmail.com ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Kế hoạch - Bộ TNMT;
- Vụ Tài chính - Bộ TNMT;
- Lưu VT, VP(TH), Cục ĐKTK(ĐKĐĐ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 


PHỤ LỤC: CÁC MẪU BÁO CÁO

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

TỔNG HỢP CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN VỀ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

TỈNH (THÀNH PHỐ) ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán

Phạm vi thực hiện

Quyết định phê duyệt

Thực hiện

Kế hoạch thực hiện năm 2011

Thời gian thực hiện

Khối lượng

Kinh phí (triệu đồng)

Tiến độ đến thời điểm 12/2010

Kinh phí đã duyệt cấp

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Đo đạc (ha)

Cấp GCN (giấy)

Xây dựng CSDLĐC (thửa)

Khối lượng

Kinh phí (triệu đồng)

Trung ương

Địa phương

Đo đạc (ha)

Cấp GCN (giấy)

Xây dựng CSDLĐC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chỉ thống kê các TKKT-DT đang thực hiện hoặc đã được phê duyệt, đang chuẩn bị triển khai

Cột 3: Nếu thực hiện toàn bộ diện tích một huyện thì ghi tên huyện, nếu thực hiện một phần thì ghi cụ thể xã, phường, thị trấn.

Cột 10: Ghi rõ công đoạn đang thực hiện (đang đo đạc bản đồ, đang kê khai đăng ký, đang xét duyệt cấp GCN, đang xây dựng cở sở dữ liệu); trường hợp hoàn thành xong công đoạn như triển khai công đoạn tiếp theo thì ghi công đoạn hoàn thành (ví dụ: xong đo đạc)

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

TỔNG HỢP THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN CỦA HUYỆN (QUẬN) LỰA CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HOÀN CHỈNH, HIỆN ĐẠI

 

 

TỈNH (THÀNH PHỐ) :………………..

 

 

 

 

 

 

 

Huyện (Quận): ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Tổng nhu cầu đã được duyệt

Nhu cầu cần điều chỉnh, bổ sung

Kinh phí đã duyệt cấp (tr.đ)

Đã thực hiện

Nhu cầu còn phải thực hiện

Tổng số

Tr. đó: năm 2011

Khối lượng

Kinh phí
(tr đ)

Khối lượng

Kinh phí
(tr đ)

Tổng

Trung ương

Địa phương

Khối lượng

Kinh phí
(tr đ)

Khối lượng

Kinh phí
( tr đ)

Khối lượng

Kinh phí
(tr đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Lưới địa chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưới địa chính (lập mới)

điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số hóa bản đồ địa chính hiện có

Mảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chuyển hệ tọa độ HN72-VN2000

Mảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/500

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/1000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/2000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/5000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/500

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/1000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/2000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ 1/5000

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cấp GCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp mới

giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp đổi

giấy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xây dựng CSDL địa chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thửa

thửa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Máy đo đạc

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS cầm tay

Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Máy tính và phần mềm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy tính để bàn

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy tính xách tay

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy Server

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

Máy in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A0

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A3

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy in A4

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

Máy quét A3

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5

Máy photocoppy

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5

Điều hòa nhiệt độ

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6

Màn hình điện tử

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7

Thiết bị khác

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thước dây

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thước thép

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bàn

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Hoạt động khác
(ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 6 và cột 7: Chỉ thể hiện những hạng mục công việc cần điều chỉnh lại khối lượng và kinh phí đã được duyệt hoặc hạng mục công việc cần bổ sung thêm (trong TKKT-DT được duyệt chưa thể hiện).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 106/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 28/01/2011 về hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đăng ký đất đai một huyện hoàn chỉnh, hiện đại do Tổng Cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.785

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86