Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 961/BHXH-CSKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 13/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/BHXH-CSKH
V/v thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW ngày 29/10/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng quy định. Ngày 20/12/2012, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3950-CV/BTCTW đồng ý cán bộ chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội của Mặt trận và các đoàn thể được vận dụng thực hiện chế độ, chính sách như cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; về điều kiện, quy trình thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW. Tuy nhiên, theo phản ánh của các địa phương còn một số nội dung cần được hướng dẫn rõ thêm để thống nhất thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin báo cáo và đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về những nội dung sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW, hiệu lực của văn bản đến kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương, hiện nay còn có trường hợp không được tái cử theo nhiệm kỳ nêu trên nhưng chưa giải quyết chế độ, chính sách. Như vậy, các trường hợp này có được tiếp tục giải quyết theo Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW không?

Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có quy định về thời hạn để giải quyết dứt điểm, tránh những trường hợp phải giải quyết kéo dài.

2. Công văn số 3950-CV/BTCTW không quy định hiệu lực thực hiện. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về hiệu lực thực hiện đối với các trường hợp này từ thời điểm nào đến thời điểm nào?

Đối với các trường hợp chưa được giải quyết trước Công văn này, đề nghị xem xét đồng ý được giải quyết theo Công văn này.

3. Một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác như: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp chưa có quy định về giải quyết chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến về các tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng và không được áp dụng quy định tại Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW.

Kính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Tài chính, Nội vụ;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 961/BHXH-CSKH ngày 13/03/2013 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.011

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!