Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 952/BTC-CSN năm 2014 trích quỹ khám chữa bệnh của đối tượng học sinh, sinh viên cho cơ sở giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 952/BTC-CSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Thị Thuý Hằng
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/BTC-CSN
V/v: trích quỹ khám chữa bệnh của đối tượng học sinh, sinh viên cho cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 5110/STC-KHNS ngày 02/12/2013 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và công văn số 3712/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 19/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị hướng dẫn kinh phí trích lại từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện công tác y tế trường học; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1 và 2 Điều 20 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đã quy định cụ thể về quỹ khám bệnh, chữa bệnh của học sinh, sinh viên và mức trích chuyển quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho nhà trường để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại trường như sau:

“1. Quỹ khám bệnh, chữa bệnh của học sinh, sinh viên được xác định dựa trên tổng số học sinh, sinh viên của trường tham gia bảo hiểm y tế (kể cả số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng khác) và mức đóng bảo hiểm y tế quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP.

2. Căn cứ quỹ khám bệnh, chữa bệnh được xác định tại khoản 1 Điều này, Bảo hiểm xã hội trích 12% chuyển cho nhà trường để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại trường và tổng hợp số kinh phí này vào quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của tỉnh".

Ví dụ: Năm học 2013-2014, Trường phổ thông trung học Hạ Long có tổng số 100 học sinh, trong đó: có 20 em thuộc hộ nghèo, 10 em là thân nhân của lực lượng quân đội, 05 em là thân nhân của người có công với cách mạng và 65 em thuộc các đối tượng khác (là con em của công chức, viên chức, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, ngư dân,...).

a) Theo Điều 13 Luật BHYT, Điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT đối với 100 học sinh của Trường như sau:

- Ngân sách tỉnh Quảng Ninh đóng BHYT cho 20 em thuộc hộ nghèo, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp thẻ và đóng BHYT cho 10 em là thân nhân quân đội, mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

- Sở Lao động- TB&XH của tỉnh đóng BHYT cho 05 em là thân nhân của người có công cách mạng từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng; mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

- Nhà trường có trách nhiệm thu tiền đóng BHYT của 65 em còn lại, mức đóng hàng tháng bằng 3% mức lương cơ sở (trong đó: học sinh tự đóng tối đa 70%; ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT, mức hỗ trợ cụ thể theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

b) Quỹ khám bệnh, chữa bệnh của tổng số học sinh đang theo học tại Trường phổ thông trung học Hạ Long được xác định theo Khoản 1 Điều 20 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC41.400.000 đồng:

(100 học sinh x 3% x 1.150.000 đồng x 12 tháng)

Do việc lập danh sách cấp thẻ BHYT vào đầu năm học nên mức lương cơ sở trong biểu thức nêu trên được tính tại thời điểm đầu năm học.

c) Số tiền cơ quan Bảo hiểm xã hội trích chuyển cho Trường để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC4.471.200 đồng:

(41.400.000 đồng x 90%) x 12%

2. Về thời điểm thực hiện: Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2009. Tuy nhiên, do đến nay các đơn vị đã hoàn thành quyết toán ngân sách 2012, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại địa phương đã được đảm bảo, đề nghị Sở Tài chính thống nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất thực hiện từ niên độ ngân sách 2013.

3. Đối với kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng học sinh các trường mầm non: đề nghị căn cứ quy định tại Điểm 2 Mục I Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học để triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh;
- Các Vụ: NSNN, PC;
- Lưu: VT, HCSN. (14b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thúy Hằng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 952/BTC-CSN năm 2014 trích quỹ khám chữa bệnh của đối tượng học sinh, sinh viên cho cơ sở giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224