Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 891/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 19/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới về trợ cấp thâm niên cho giáo viên

Nhằm giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu mà chưa được hưởng trợ cấp thâm niên, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 891/BHXH-CSXH tiếp tục hướng dẫn vấn đề này.

Theo đó, Nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH trước ngày 31/5/2011, được giải quyết hưởng lương hưu  từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/10/2013, thì căn cứ tính trợ cấp một lần là lương hưu tháng 10/2013.

Trường hợp từ ngày 01/11/2013 trở đi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu thì chưa có căn cứ để giải quyết, nội dung này BHXH VN sẽ hướng dẫn sau.

Công văn còn yêu cầu BHXH các tỉnh tiến hành tự  kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đã giải quyết đối với các nhà giáo.

Nếu tính chưa đúng thì ra QĐ điều chỉnh, nếu phát hiện giải quyết sai thì thu hồi số tiền hưởng sai nộp NSNN và ra QĐ hủy QĐ hưởng trợ cấp đó.

QĐ điều chỉnh hoặc hủy nói trên được lập thành 03 bản (01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản chuyển BHXH huyện để thực hiện, 01 bản giao cho nhà giáo hoặc thân nhân).

Công văn được áp dụng từ ngày 19/3/2014.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 891/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (Công văn số 4281/BHXH-CSXH), theo phản ánh của BHXH các tỉnh, thành phố (BHXH tỉnh), trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg) còn một số nội dung vướng mắc, BHXH Việt Nam đã tổng hợp các nội dung vướng mắc báo cáo Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xử lý các nội dung vướng mắc. Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 659/BGDĐT-TCCB ngày 17/02/2014 về việc giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo (Công văn số 659/BGDĐT-TCCB).

BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 659/BGDĐT-TCCB đến BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện. Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi đối với các nhà giáo, đề nghị BHXH tỉnh căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg, Công văn số 4281/BHXH-CSXH và Công văn số 659/BGDĐT-TCCB tự kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp tính chưa đúng trợ cấp một lần đối với nhà giáo thì ra quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (Mẫu số 08-QĐ52 đính kèm). Trường hợp phát hiện việc giải quyết sai so với quy định thì ra Quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 09-QĐ52 đính kèm) và thu hồi số tiền hưởng sai quy định nộp vào nguồn ngân sách Nhà nước (quy trình, thủ tục hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo đúng quy định). Quyết định điều chỉnh hoặc hủy được lập thành 03 bản (trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản chuyển cho BHXH huyện để thực hiện, 01 bản giao cho nhà giáo hoặc thân nhân).

Đối với nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trước ngày 31/5/2011, kể từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/10/2013 được giải quyết hưởng lương hưu thì lấy lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp một lần theo hướng dẫn tại Khoản 2 Công văn số 4281/BHXH-CSXH. Trường hợp từ ngày 01/11/2013 trở đi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu thì chưa có căn cứ để giải quyết, nội dung này Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có căn cứ hướng dẫn thực hiện.

Trung tâm Công nghệ Thông tin căn cứ hướng dẫn tại văn bản này bổ sung vào phần mềm hỗ trợ BHXH tỉnh ra quyết định điều chỉnh, hủy theo mẫu quy định tại văn bản này và tổng hợp số tiền chi trả bổ sung vào Mẫu số 05-QĐ52 ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH; triển khai và hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện chương trình phần mềm.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Việc thực hiện trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy, Giám đốc BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách quy định, không gây phiền hà cho người lao động. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không giải quyết.

Trong quá trình thực hiện, nếu tiếp tục có vướng mắc, BHXH tỉnh tổng hợp và báo cáo về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu số 08-QĐ52

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………./QĐ-BHXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………..

- Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số ……………..ngày ….. tháng …. năm ……. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố……………………….;

- Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: ………………………………..……… của ông (bà) (1) …………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh lại trợ cấp một lần đối với Ông, Bà (1) ………………………………………., sinh ngày …….. tháng ………. năm ………………

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ……… tháng ……… năm …………….

Lương hưu tính tại thời điểm tháng 10/2013 là ………………………….. đồng/tháng

Lý do điều chỉnh: (2)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nội dung điều chỉnh (3):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Truy lĩnh/phải thu hồi (4) mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

- Trợ cấp một lần đã giải quyết: …………………………………………………… đồng

- Trợ cấp một lần sau điều chỉnh: …………………………………………………. đồng

- Số tiền chênh lệch được truy lĩnh/phải thu hồi (4): ……………………………. đồng

Điều 2: Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội ……………… và ông/bà (5) ………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ông/ Bà (5) ………………………………..;
- BHXH………………………………………;
- Lưu hồ sơ

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: - (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.

- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do sai so với quy định.

- (3) Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh.

- (4) Nếu được truy lĩnh thì gạch ngang toàn bộ cụm từ “phải thu hồi” và ngược lại

- (5) Nhà giáo hưởng lương hưu hoặc thân nhân của nhà giáo đối với trường hợp nhà giáo hưởng lương hưu đã chết (tên thân nhân ghi theo quyết định hưởng trợ cấp đã giải quyết).

 

Mẫu số 09-QĐ52

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………./QĐ-BHXH

…….., ngày … tháng … năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG NGÀY 30/8/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………..

- Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số ……………..ngày ….. tháng …. năm ……. của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……………………….;

- Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: …………………………………..…… của ông (bà) (1) …………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy Quyết định số ……../QĐ-BHXH ngày ..../..../....của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……………………. về việc hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với Ông, Bà (1) ……………………………, sinh ngày …… tháng …. năm ……………………………

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ……… tháng …………. năm ………...

Lý do hủy: (2)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Điều 2: Thu hồi số tiền đã chi trả (nếu có):

Số tiền: …………………………………… đồng

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………..)

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội ………………. và ông/bà (3) ………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ông/ Bà (3) ………………………………..;
- BHXH………………………………………;
- Lưu hồ sơ

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: - (1) Nhà giáo hưởng lương hưu.

- (2) Lý do hủy: Ghi rõ lý do sai so với quy định.

- (3) Nhà giáo hưởng lương hưu hoặc thân nhân của nhà giáo đối với trường hợp nhà giáo hưởng lương hưu đã chết (tên thân nhân ghi theo quyết định hưởng trợ cấp đã giải quyết).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 891/BHXH-CSXH ngày 19/03/2014 hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.958

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!