Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 772/BHXH-CĐ 2022 hồ sơ hưởng bảo hiểm một lần người nước ngoài Bảo hiểm Hồ Chí Minh

Số hiệu: 772/BHXH-CĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 25/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/BHXH-CĐ
V/v hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với người nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn như sau:

1. Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

- Sổ BHXH (bản chính) đã được chốt quá trình tham gia BHXH.

- Đơn đề nghị mẫu 14-HSB.

- Giấy tờ ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng Giám định y khoa (GĐYK) thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần lao động người nước ngoài xuất trình hộ chiếu được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Giải quyết hưởng BHXH một lần:

- Thời điểm nộp hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.

- Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Mức hưởng BHXH một lần:

Tính theo số năm đã đóng BHXH được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố được biết và hướng dẫn người lao động./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website BHXHTP;
- Lưu: VT, CĐ.

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

VIETNAM SOCIAL SECURITY
SOCIAL SECURITY OFFICE OF HO CHI MINH CITY
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 772/BHXH-CD
Re: Applications for one-time social insurance benefits for foreigners

Ho Chi Minh City, February 25, 2022

 

To: Employers

Pursuant to the Law on Social Insurance No. 58/2014/QH13 dated November 20, 2014, the Government’s Decree No. 143/2018/ND-CP dated October 15, 2018 on elaboration of the Law on Social Insurance and the Law on Occupational Safety and Health regarding compulsory social insurance for employees that are foreign citizens working in Vietnam and the Decision No. 166/QD-BHXH dated January 31, 2019 of Vietnam Social Security promulgating procedures for processing of applications for social insurance benefits and payment of social insurance and unemployment insurance benefits, Social Security Office of Ho Chi Minh City hereby gives some guidelines as follows:

1. An application for one-time social insurance benefits includes:

- The (original) social insurance book in which the social insurance participation period has been aggregated and certified.

- The application form No. 14-HSB.

- The power of attorney made in accordance with regulations of law (if any).

If a person is suffered from a life-threatening diseases such as cancer, polio, ascites, leprosy or severe tuberculosis or a HIV-positive person who develops AIDS, the application must also include the medical record extraction/summary certifying the patient's inability to take care of himself/herself; if a person contracts another disease, the application shall include the report on assessment of work capacity reduction given by the medical assessment council to certify the patient’s work capacity reduced by 81% or more severe and the patient's inability to take care of himself/herself.   

Invoices/payment receipts and list of medically assessed contents given by the medical assessment service provider, in case of payment of medical assessment charges.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Processing of applications for one-time social insurance benefits:

- Submission deadline:

If a foreign employee wishes to claim one-time social insurance benefits, he/she must submit an application to the relevant social security office at least 10 days prior to the date on which his/her employment contract is terminated or his/her work permit, practicing certificate or license expires (whichever comes first).

- Processing time limit:

Within 05 working days from the receipt of an adequate application as prescribed, the social security office shall process the application and make payments to the applicant. If an application is refused, a written response indicating reasons for such refusal shall be given.

3. One-time social insurance benefits:

One-time social insurance benefits shall be calculated and paid on the basis of the number of years for which a foreign employee's social insurance contributions have been made as prescribed in Points b, c Clause 2 Article 60 of the Law on Social Insurance No. 58/2014/QH13 dated November 20, 2014.

Employers that employ foreigners to work in Ho Chi Minh City are requested to comply with these guidelines./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.DIRECTOR
Phan Van Men

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 772/BHXH-CĐ ngày 25/02/2022 về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.739

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!