Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 555/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 14/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/BHXH-CSXH
V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, gồm: Người đang đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (kể cả người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng). Những đối tượng trên đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, có thời gian đóng BHXH tự nguyện và từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định.

2. Về điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH:

2.1. Về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ có thời gian đóng BHXH bắt buộc:

Người lao động chỉ có thời gian đóng BHXH bắt buộc, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH và công thức điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của thời gian này.

Trường hợp người có thời gian đã đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời điểm đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ của các năm từ 1990 đến ngày 2/1/2007, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổng hợp và thông báo tại công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

2.2. Về điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ có thời gian đóng BHXH tự nguyện:

Người chỉ có thời gian đóng BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH thì căn cứ vào mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH và công thức điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này.

2.3. Về điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện:

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện mà vừa có thời gian đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH nếu có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn nêu tại điểm 2.1 trên; nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn nêu tại điểm 2.2 trên.

3. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thu nhập tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:

3.1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ và BHXH cấp huyện:

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

b. Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2011, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH nhưng chưa được thực hiện (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đã giải quyết thực hiện) để:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH để tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và số tiền chênh lệch phải truy trả đối với từng người;

- Lập Phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo mẫu số 1A, 1B và 1C đính kèm) để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ;

- Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh: Lập danh sách những người đã được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu theo mẫu số 2 A (đính kèm) gửi Bảo hiểm xã hội huyện cùng phiếu điều chỉnh để thực hiện chi trả cho người hưởng. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện: Căn cứ Phiếu điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 1B để chi trả cho người hưởng; ghi sổ kế toán và lập báo cáo theo quy định. Thực hiện thu hồi kinh phí khi giải quyết sai chế độ (nếu có).

- Lập danh sách những người đã được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàng tháng (theo mẫu số 2B đính kèm) cùng Phiếu điều chỉnh lương hưu của từng người gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Lưu trữ).

3.2. Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

3.3. Các đơn vị khác thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó TGĐ;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu số 1A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..........

………., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU

Số sổ BHXH: ……………..

Họ và tên: …………………………………………… Nam (nữ) ............................

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc (nếu có): ...........................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc (nếu có): ..............................................................

............................................................................................................................

Hưởng lương hưu trừ ngày ….. tháng ….. năm ................................................

Mức bình quân tiền lương tháng tính lương hưu: .............................................  đồng

Tỷ lệ hưởng lương hưu: …………………………%

Mức lương hưu hiện hưởng: .............................................................................  đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): .............................................................  đồng

Đang hưởng lương hưu tại: ..............................................................................

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương tháng tính lương hưu sau điều chỉnh ...........................  đồng

Mức lương hưu sau điều chỉnh: .............................................................................  đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau điều chỉnh (nếu có): ..........................................  đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Tổng số tiền chênh lệch được truy lĩnh: .................................................................  đồng

Trong đó: - Chênh lệch lương hưu hàng tháng từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ….. là: ……………………………………. (đồng)

- Chênh lệch trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: .............................................................  đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 1B

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .........

………., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

Số sổ BHXH: ……………..

Họ và tên: …………………………………………… Nam (nữ) ................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc (nếu có): ...............................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc (nếu có): ..................................................................

................................................................................................................................

Địa chỉ nơi cư trú (theo hồ sơ đã giải quyết): .........................................................

................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………… năm ………………….. tháng

Mức bình quân tiền lương tháng tính hưởng trợ cấp: ..........................................  đồng

Được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bằng: ...........................................  đồng

1. Lý do điều chỉnh (1):

Điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương tháng tính trợ cấp sau điều chỉnh: ...............................  đồng

Trợ cấp BHXH một lần sau điều chỉnh: .................................................................  đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp BHXH một lần đã nhận: ............................................................................  đồng

Trợ cấp BHXH một lần sau điều chỉnh: .................................................................  đồng

Số tiền chênh lệch được truy lĩnh: .........................................................................  đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 1C

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

………., ngày …..  tháng ….. năm …..

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP TUẤT MỘT LẦN

Số sổ BHXH: ……………..

Ông, Bà: …………………………….., cư trú tại .........................................................

……………………………………………. là …………… của ông, bà .........................

………….. Số sổ BHXH ………………….. chết ngày ….. tháng ….. năm ................ ;

Tổng số thời gian đóng BHXH: …….. năm ………….. tháng

Mức bình quân tiền lương tính hưởng trợ cấp:  ...................................................  đồng

Được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng: ..............................................................  đồng

1. Lý do điều chỉnh (1):

Điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương tính hưởng trợ cấp sau điều chỉnh: .............................  đồng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh: .....................................................................  đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp tuất một lần đã nhận: ...............................................................................  đồng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh: .....................................................................  đồng

Số tiền chênh lệch được truy lĩnh: .........................................................................  đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 2A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………
-------

 

DANH SÁCH TRUY LĨNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2008/NĐ-CP

Đơn vị chi trả: …………………… Đợt ……… Tháng: …….. Năm: …………..

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số tiền hưởng khi chưa ĐC

Số tiền hưởng khi đã ĐC

Số tiền được truy lĩnh

Địa chỉ nơi cư trú

A

B

1

2

3

4

5

 

BHXH BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

I.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

II

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

BHXH TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

I

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II

BHXH một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng ….. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Đơn vị chi trả là BHXH tỉnh, thành phố hoặc BHXH quận, huyện;

- Địa chỉ nơi cư trú (cột 5):

* Ghi theo địa chỉ nơi đang nhận lương hưu đối với hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu;

* Ghi theo địa chỉ tại hồ sơ đã giải quyết đối với hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần.

 

Mẫu số 2B

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ …....
-------

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG
ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2008/NĐ-CP

Đợt ……… tháng …….. năm: …………..

Số TT

Số sổ BHXH

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi làm việc hoặc đóng BHXH TN trước khi nghỉ hưu

Hưởng lương hưu từ tháng, năm

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 555/BHXH-CSXH ngày 14/02/2011 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.060

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!