Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5488/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 5488/LĐTBXH-BHXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5488/LĐTBXH-BHXH
V/v đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Đồng chí Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Luật bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội đã được Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan ban hành cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo lộ trình quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, nhiều quy định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, trong đó có quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, để triển khai thực hiện hiệu quả Luật bảo hiểm xã hội và các quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Chỉ đạo cơ quan tài chính bố trí kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo him xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chuyển vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

2. Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công đoàn cơ sở nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp thường xuyên với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác kiểm tra để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Đồng chí Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung vào đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện t trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội; đặc biệt ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết cấp sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để kịp thời triển khai ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định.

Đề nghị các đồng chí quan tâm đôn đốc, chỉ đạo để việc thực thi chính sách bảo hiểm xã hội được hiệu quả, nghiêm minh, đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, đặc biệt là đối với các quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên tham gia bảo hiểm xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Lê Quân;
- Sở LĐTBXH các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ BHXH (02).

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5488/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


819
DMCA.com Protection Status