Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4967/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4967/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 12/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4967/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

nh gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối vi đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2013/NĐ-CP) và Công văn số 4036/LĐTBXH-BTXH ngày 14/10/2016 của B Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp xác nhận thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết để thân nhân được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả; để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn như sau:

Người từ đ 80 tui trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chết kể từ ngày 01/01/2014 trở đi thì BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) căn cứ giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã hiệu lực pháp luật đi với người chết và danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mu số 13-CBH) do BHXH tỉnh lập theo quy định của BHXH Việt Nam đ ra quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (theo mu đính kèm). Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được gửi kèm dữ liệu danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ BHXH hàng tháng (Mu s 13-CBH) cho BHXH huyện và Bưu điện tỉnh để chuyển cho Bưu điện huyện gửi đến thân nhân người chết và đề nghị thân nhân người chết ký xác nhận đã nhận được quyết định.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm liên quan đến việc ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trlên đang hưởng trợ cấp tut hàng tháng mà chết theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP để BHXH tỉnh thực hiện.

Trong quá trình trin khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
-
Website BHXH Việt Nam;
- T
ng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (5b)
.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG
(ban hành kèm theo Công văn số 4067/BHXH-CSXH ngày 12 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: ……../QĐ-BHXH

…..……, ngày…... tháng... năm ….....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ …………………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định s136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đi với đi tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định s ..... ngày …. tháng …. năm ….. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo him xã hội tỉnh/thành phố ……………………..;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ….. tháng …. năm ..... của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Căn cứ ………………………. đối với Ông/Bà ……………………….. (1);

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……. đi với Ông/Bà ………………..(1), sinh ngày ….. tháng ….. năm, Số sổ: …………………

- Cư trú tại: …………………………………………………………………………………………

- Là thân nhân của Ông/Bà ………………………………………………………………………

- Lý do thôi hưởng: Bchết ngày ……… tháng...........năm .................................................

- Nơi thôi hưởng trợ cấp: …………………………………………………………………………

Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, KHTC, Giám đc BHXH………………… và thân nhân Ông/Bà có tên tại Điều 1 (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.CĐ BHXH.

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi rõ Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên b là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; ghi rõ số ... kí hiệu văn bản... ngày... tháng... năm tên cơ quan ban hành; họ, tên người chết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4967/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64