Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4663/BHXH-CST thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết vướng mắc trong cấp sổ, thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4663/BHXH-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4663/BHXH-CST
V/v: thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Để đảm bảo thống nhất việc lưu hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới theo hộ gia đình và theo cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 và Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05/6/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kể từ ngày 01/01/2010 trên phạm vi toàn quốc; đồng thời xử lý một số vướng mắc trên quan đến công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo đề nghị của một số địa phương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) có trách nhiệm thông báo ngay tới các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn tỉnh một số nội dung sau:

- Từ ngày 01/01/2010 trở đi, toàn bộ thẻ BHYT đã phát hành theo mẫu và mã thẻ (cũ) quy định tại Quyết định số 4459/QĐ-BHXH ngày 11/11/2005 và Quyết định số 2550/QĐ-BHXH ngày 12/6/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dù còn thời hạn sử dụng nhưng không còn giá trị lưu hành, để chuyển sang sử dụng theo mẫu và mã thẻ BHYT mới.

- Giới thiệu mẫu thẻ BHYT mới cấp cho cá nhân và mẫu thẻ BHYT cấp cho hộ gia đình. Riêng mẫu thẻ BHYT cấp cho cá nhân in đầy đủ các thông tin của người tham gia BHYT, trong đó các ký tự trong mã thẻ được ký hiệu bằng chữ "X".

XX

X

XX

XX

XXX

XXXXX

- Giới thiệu ý nghĩa của các ô trên mã thẻ BHYT mới quy định tại Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc thay đổi mẫu thẻ BHYT mới sử dụng từ ngày 01/01/2010; đề nghị người có thẻ BHYT liên hệ với các cơ quan, đơn vỉ quản lý để nhận thẻ BHYT mới thay cho thẻ BHYT cũ, sử dụng từ ngày 01/01/2010.

3. Về cấp thẻ BHYT:

3. 1 . Việc đổi thẻ BHYT theo mẫu mới đối với thân nhân quân nhân của 02 đơn vị làm điểm (Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng Phòng không - Không quân) theo hướng dẫn tại công văn số 59/BHXH-CST ngày 09/01/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: do yêu cầu quản lý kinh phí KCB tại BHXH mỗi tỉnh, thực hiện các phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT, trong đó có phương thức khoán theo định suất và để giảm tải trong thanh toán chi phí KCB đa tuyến. Vì vậy, yêu cầu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chuyển giao dữ liệu in thẻ BHYT của thân nhân quân nhân thuộc 02 đơn vị nói trên cho BHXH tỉnh nơi thân nhân quân nhân đang cư trú, để BHXH tỉnh thực hiện việc in, đổi thẻ BHYT theo mẫu thẻ mới cho những thẻ còn thời hạn sử dụng sang năm 2010. Căn cứ địa chỉ cư trú của thân nhân quân nhân, BHXH tỉnh chuyển thẻ BHYT theo mẫu mới cho cơ quan quân sự địa phương, để chuyển thẻ đến thân nhân quân nhân.

3.2. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đắc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách Nhà nước đóng BHYT, thì cấp mã đối tượng có ký hiệu là “HN". Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT được quy định theo văn bản chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, song không nên quá 02 năm để còn triển khai việc in ảnh người có thẻ BHYT vào các năm sau.

Riêng người dân tộc thiếu sỗ sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, nếu đóng BHYT ở các nhóm đối tượng khác, thì tạm thời cấp mã quyền lợi theo nhóm đối tượng đóng BHYT. Việc xác định mức hưởng chế độ BHYT cao hơn cho nhóm đối tượng này, sẽ được điều chỉnh sau khi có hướng dẫn của liên Bộ Y tế- Tài chính.

4. Việc sử dụng thẻ BHYT trong thời điểm chuyển tiếp giữa mẫu thẻ cũ và mới:

Người có thẻ BHYT đi KCB từ ngày 01/01/2010 phải xuất trình thẻ BHYT theo mẫu mới.

- Người có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT trước thời điểm 01/01/2010 theo mẫu thẻ cũ, nếu thẻ BHYT theo mẫu cũ còn thời hạn sử dụng sang năm 2010, thì vẫn được điều trị theo chế độ BHYT cho đến khi ra viện.

- Quyền lợi của tất cả những người có thẻ BHYT KCB kể từ ngày 01/01/2010 được thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

5. Về điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH: khi tiếp nhận đơn đề nghị điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH (trong đó có ngày, tháng, năm sinh), người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn người lao động điều chỉnh thống nhất các nội dung thay đổi về nhân thân trong hồ sơ, lý lịch gốc làm căn cứ đăng ký tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật; sau đó làm công văn, kèm theo toàn bộ hồ sơ đã điều chỉnh, cùng sổ BHXH, nộp cho cơ quan BHXH, để ghi điều chỉnh nhân thân trên sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại tiết 2.4, điểm 2, mục VII, phần II Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

6. Về xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thết nghiệp (BHTN) trên sổ BHXH để giải quyết các chế độ BHXH (hưu trí, tử tuất...) và BHTN: thực hiện theo nguyên tắc đơn vị đóng đến đâu, thì xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đến đó. Trường hợp đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN đến thời điểm giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, được xử lý như sau:

- Xác nhận trong thời gian đơn vị chưa phải chuyển tiền theo quy định của Luật BHXH, thì người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết đóng đủ số tiền BHXH, BHTN đến thời điểm xác nhận, gửi cơ quan BHXH, kèm theo danh sách lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN, để làm thủ tục xác nhận trên sổ BHXH.

- Xác nhận khi đơn vị còn nợ BHXH, BHTN (quá thời hạn nộp tiền theo quy định): người sử dụng lao động phải có văn bản đề nghị đóng trước BHXH, BHTN cho những lao động đến thời điểm giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và cam kết cụ thể về thời gian chuyển nết số tiền đơn vị còn nợ đến thời điểm xác nhận trên sổ BHXH, gửi cơ quan BHXH kèm theo danh sách lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết, đồng thời chỉ dạo các đơn vị trực thuộc mở sổ theo dõi việc xác nhận trên sổ BHXH cho những đơn vị còn nợ BHXH, BHTN.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng căn cứ nội dung nêu trên để tổ chức, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ;
- Các ban: Thu, thực hiện CS BHYT;
- Lưu VT, CST (02b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4663/BHXH-CST thông báo mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới và giải quyết vướng mắc trong cấp sổ, thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11