Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4144/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

03 cách xác thực danh tính cá nhân khi làm thủ tục BHXH

Ngày 07/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4144/BHXH-VP về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội.

03 cách xác thực danh tính cá nhân khi làm thủ tục BHXH

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu.

Trong đó, lưu ý việc xác thực danh tính cá nhân đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục BHXH, cụ thể:

Việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

- Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn 1796/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

- Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID) theo hướng dẫn tại Công văn 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

- Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (Trường hợp đã được BHXH Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xem chi tiết tại Công văn 4144/BHXH-VP ngày 07/12/2023.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4144/BHXH-VP
V/v không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện rà soát các TTHC, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các TTHC lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không còn TTHC nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023; Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023; Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023 của BHXH Việt Nam). Đồng thời, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và ban hành Công văn số 1796/CNTT-PM ngày 25/8/2023 hướng dẫn thực hiện.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu và lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam: Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021; Quyết định số 538/QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 và Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

2. Việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

2.1. Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1796/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

2.2. Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID) theo hướng dẫn tại Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

2.3. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (Trường hợp đã được BHXH Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

3. Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Đối với TTHC có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng), thực hiện như hướng dẫn tại mục 2, mục 3 Văn bản này.

5. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai Văn bản này trên Cổng thông tin của BHXH địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng BHXH Việt Nam) để có giải pháp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

VIETNAM SOCIAL SECURITY
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 4144/BHXH-VP
Not requiring submission or presentation of household registration book s or temporary residence card in administrative procedures of social insurance

Hanoi, December 07, 2023

 

To: Social insurance of provinces and central-affiliated cities
(Hereinafter referred to as “provincial social insurance”)

In implementation of Decree No. 104/2022/ND-CP dated December 21, 2022 of the Government on amendment to Decrees relating to submission and presentation of household registration books or temporary residence books in administrative procedures and public services. Vietnam Social Security has reviewed all administrative procedures and public services within the sector and removed components that are “household registration book, temporary residence books” in administrative procedures relating to collection of social insurance, health insurance, unemployment insurance, occupational accident and disease insurance, issuance of social insurance cards, health insurance cards. At the moment, all administrative procedures processed by Vietnam Social Security no longer require the submission, presentation of household registration books, temporary residence books (Decision No. 490/QD-BHXH dated March 28, 2023; Decision No. 948/QD-BHXH dated June 5, 2023; Decision No. 1318/QD-BHXH dated September 19, 2023 of Vietnam Social Security). At the same time, Vietnam Social Security has finished connection to national database on population to facilitate the search and cross-examination of information of citizens and promulgated Official Dispatch No. 1796/CNTT-PM dated August 25, 2023 guiding implementation.

Vietnam Social Security hereby requests social insurance authorities of provinces to not request submission or presentation of household registration books in receiving application, processing application, and returning results of administrative procedures and take note of the following details:

1. Strictly comply with Decision No. 475/QD-BHXH dated March 27, 2023 of the Vietnam Social Security. Ensure that document compositions are compliant with Decisions declaring administrative procedures of Vietnam Social Security: Decision No. 222/QD-BHXH dated February 25, 2021; Decision No. 538/QD-BHXH dated April 4, 2023 and Decision No. 1318/QD-BHXH dated September 19, 2023; not request additional documents not mandated by the law.

2. Identity verification of individuals applies to all application for administrative procedures in order to guarantee accurate applicants and compliance with the law. Verified information shall be accessed and extracted by:

2.1. Citizen information search function from National database on population on Book, card collection and management software in accordance with Official Dispatch No. 1796/CNTT-PM of Vietnam Social Security.

2.2. Electronic identification account of citizens displayed in VneID application (if citizens provide information via the VNeID application) in accordance with instructions under Official Dispatch No. 2048/BHXH-VP dated July 5, 2023 of the Vietnam Social Security.

2.3. Reading instruments connected online to National database on population, including QR code scanner or chip reader for chip-based ID Card (if QR code scanner or chip reader for chip-based ID Card has been equipped by Vietnam Social Security).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. If administrative procedures require application at residence and the applicants apply in locations other than residence specified on (valid) ID Card, instructions under section 2 and section 3 hereof shall be adhered to.

5. Social insurance authorities of provinces and cities are responsible for posting this document on their websites and publicly posting at Departments for receiving applications and returning results of administrative procedures. Difficulties that arise during implementation shall be reported to Vietnam Social Security (via the Office of Vietnam Social Security)./.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
VICE GENERAL DIRECTOR
Le Hung Son

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4144/BHXH-VP ngày 07/12/2023 về không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!