Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 385/LĐ-TBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đỗ Trọng Khoa
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 385/LĐ-TBXH
V/v lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ BHYT cho NCC

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ - LĐ TBXH các huyện, thành phố

Thực hiện Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh cho các đối tượng Người có công với cách mạng, đến nay số lượng đối tượng người có công được hưởng chế độ BHYT theo quy định là rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm và cấp đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh còn có nhiều sai sót như sai họ, tên, tên đệm, năm sinh, địa chỉ… dẫn đến việc khám chữa bệnh của đối tượng người có công gặp nhiều khó khăn.

Để tạo điều kiện khắc phục những thiếu sót trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Nội vụ - LĐTBX huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Về việc đổi lại, cấp lại thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh:

Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các đối tượng:

+ Đối tượng có nhu cầu cấp đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh phải viết đơn trình bày rõ ràng lý do cấp, đổi lại thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh, có xác nhận của UBND xã nơi cư trú, kèm theo bản sao (có công chứng) một trong những loại giấy tờ sau: giấy CMND; giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; Huân (Huy) chương kháng chiến (hoặc HHC chiến thắng).

+ Cán bộ Lao động – TBXH xã kiểm tra sau đó xác nhận rõ và ký tên đầy đủ vào đơn (theo mẫu số 01), sau đó lập danh sách (theo mẫu 02). Mỗi xã lập 03 bản danh sách (xã 01 bản, huyện 01 bản, Sở 01 bản) họ tên đối tượng phải là chữ in hoa và không dập xóa, ghi rõ lý do đề nghị cấp, đổi lại thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh, có chữ ký đóng dấu của UBND xã.

+ Danh sách của xã phải kèm theo thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh đã cấp sai để cán bộ các cấp kiểm tra đối chiếu trước khi duyệt.

+ Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố tập hợp danh sách của các xã, thẩm định và lập danh sách của toàn huyện sau đó chuyển về Sở Lao động – TBXH (qua Phòng Chính sách - TBLS). Mỗi huyện tập 05 bản (huyện 01 bản, Sở 02 bản, BHXH tỉnh 02 bản).

2. Về việc lập danh sách tăng, giảm đối tượng cấp thẻ BHYT, phiếu khám chữa bệnh:

Các Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố lập danh sách tăng, giảm hàng tháng (theo mẫu đính kèm Công văn này). Mỗi danh sách lập 05 bản chuyển về Sở để ký duyệt.

Hàng tháng các Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố chuyển trực tiếp các danh sách trên cho cán bộ Phòng Chính sách – TBLS của Sở (đã được phân công theo dõi huyện, thành phố). Tránh tình trạng Phòng huyện lập danh sách, hồ sơ lẻ tẻ rồi đưa cho đối tượng mang lên Sở, gây khó khăn cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ (Riêng các trường hợp giảm do di chuyển đi tỉnh ngoài thì Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện, thành phố lập danh sách cho từng đối tượng (kèm theo Giấy giới thiệu di chuyển của đối tượng) để giải quyết được kịp thời. (Mỗi đối tượng cũng lập 05 bản theo mẫu trên).

Nhận được Công văn này đề nghị Phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện, thành phố khẩn trương triển khai đến các xã, phường, thị trấn để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, P.CSTBLS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đỗ Trọng Khoa

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi:

- Sở Lao động – TBXH tỉnh Thái Bình
- Bảo hiểm xã hội các cấp
- Phòng Lao động – TBXH huyện Vũ Thư

Tôi tên là: ……………………………………. Sinh năm ……………………………..

Hộ khẩu thường trú: Xã …………………….., huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Tôi là đối tượng ……………………………… được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (một lần) do Sở Lao động – TBXH quản lý. Số sổ trợ cấp ………………………………

Số tiền trợ cấp hàng tháng là ……………Từ ngày ….. tháng ….. năm ………

Theo quy định của nhà nước tôi được cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh. Đến nay bản thân chưa được cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh.

Tôi viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan các cấp xem xét cấp thẻ BHYT và phiếu khám chữa bệnh cho tôi để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 2009
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
Xác nhận của cán bộ TBXH xã……………….
Ông (bà) ………………………………………..
đang hưởng trợ cấp ……….có đơn trình bày trên là đúng, đề nghị quý cơ quan cấp mới thẻ BHYT cho ông (bà)…………………………..

Ký (ghi rõ họ, tên)

UBND xã ………………………………………
Xác nhận đơn đề nghị và nội dung xác nhận của các ông, bà trên là đúng.
Đề nghị quý cơ quan cấp mới thẻ BHYT cho ông, bà………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm 2009
TM. UBND XÃ
Ký (ghi rõ họ, tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 385/LĐ-TBXH ngày 08/06/2007 về lập hồ sơ, danh sách tăng, giảm, đề nghị cấp, đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho Người có công do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!