Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3843/BHXH-TTKT năm 2018 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3843/BHXH-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 28/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3843/BHXH-TTKT
V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị: Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tổ chức, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc.

Thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; để có căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật và hướng dẫn của BHXH Việt Nam trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; gắn với việc tham mưu, kiến nghị để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bám sát nhiệm vụ của Ngành;

- Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh;

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Nội dung thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, lạm dụng, trốn đóng, chậm đóng đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra;

- Gắn việc triển khai thanh tra, kiểm tra với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 phải phấn đấu cao hơn kết quả thực hiện năm 2018.

2. Nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019

- Về công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT:

+ Nội dung thanh tra đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng;

+ Tập trung vào các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng;

+ Năm 2019, tập trung tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT kết hợp với kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT;

- Về công tác kiểm tra:

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT: Tập trung vào các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có những biểu hiện gia tăng chi phí bất hợp lý trong khám chữa bệnh; cơ sở khám, chữa bệnh BHYT vượt trần, vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT;

+ Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH và công tác chi trả chế độ BHTN: Tập trung vào những đơn vị có những bất thường trong đề nghị giải quyết các chế độ BHXH, những đơn vị đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ có số chi vượt quỹ ốm đau và thai sản; rà soát, đối chiếu lao động tăng mới với các đối tượng đang hưởng chế độ BHTN.

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc kiểm tra chuyên đề theo từng lĩnh vực (khi xét thấy cần thiết);

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

- BHXH các tỉnh, thành phố: Để kịp thời có cơ sở giao kế hoạch năm 2019, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và hướng dẫn nêu trên để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (Theo mẫu số 05/KH-TTKT ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH), phối hợp với Thanh tra Nhà nước và thống nhất với các Sở, Ban, Ngành tại địa phương để tránh chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về BHXH Việt Nam.

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 nêu trên để đề xuất các đơn vị đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2019 (Theo mẫu 01/KH2019 đính kèm). Giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát, thống nhất tránh chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với BHXH các tỉnh, thành phố.

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra tổng hợp kế hoạch của các đơn vị đã xây dựng, thống nhất với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Y tế và ý kiến của các địa phương để rà soát, tránh chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt, giao chính thức để các đơn vị tổ chức thực hiện.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi kế hoạch về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra); đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: vuttkt@vss.gov.vn trước ngày 15/10/2018. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TrKT(03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Mẫu số 01/KH2019

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:……………………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/KH-BHXH

………, ngày …. tháng …. năm 2018

 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA
NĂM 2019

STT

BHXH tỉnh, thành phố

Dự kiến quý thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có)

1

2

 

3

1

Tỉnh A

 

 

2

Tỉnh B

 

 

….

……

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Vụ TTKT (để p/h);
- Lưu:
…………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3843/BHXH-TTKT năm 2018 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174