Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3649/BHXH-DVT thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế bảo hiểm y tế cơ sở y tế ngoài công lập

Số hiệu: 3649/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3649/BHXH-DVT
V/v thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/9/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 3578/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế (VTYT). Trong đó đối với các cơ sở y tế ngoài công lập, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Điều 52 của Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của Hiệp hội bệnh viện tư nhân thì tại một số địa phương, các cơ sở y tế ngoài công lập vẫn còn gặp khó khăn trong thanh toán chi phí thuốc, VTYT khi mua thuốc từ các doanh nghiệp không phải nhà thầu trúng thầu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện Điều 52 Luật Đấu thầu còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn thanh toán đối với một mặt hàng thuốc, VTYT có giá trúng thầu khác nhau tại địa phương mà các bệnh viện tuyến tỉnh đấu thầu đơn lẻ; việc sử dụng một số thuốc theo yêu cu chuyên môn nhưng không có trong kết quả trúng thầu của các bệnh viện tuyến tỉnh.

Để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT trong KCB BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập theo đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hp với các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện như sau:

1. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT:

- Cơ sở KCB gửi cho cơ quan BHXH kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và VTYT (kèm theo file dữ liệu);

- Cơ quan BHXH thẩm định và thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT với các cơ sở y tế ngoài công lập căn cứ giá thuốc, VTYT mua vào của cơ sở KCB theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, VTYT.

2. Trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu để mua thuốc và VTYT, việc thanh toán thực hiện như sau:

2.1. BHXH tỉnh thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo đúng mặt hàng và đơn giá thuốc, giá VTYT đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

2.2. Trường hợp trên địa bàn tỉnh, các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh đấu thầu riêng lẻ dẫn đến giá trúng thầu của cùng mặt hàng thuốc, VTYT khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo giá thấp nhất của mặt hàng cùng loại.

2.3. Đúng mặt hàng tại điểm 2.1 và mặt hàng cùng loại tại điểm 2.2 nêu trên được hiểu như sau:

- Đối với thuốc: là mặt hàng có cùng hoạt chất, hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, tên thương mại, nhà sản xuất, nước sản xuất, số đăng ký.

- Đối với VTYT: là mặt hàng cùng chủng loại, cùng tiêu chí kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nhà sản xuất, nước sản xuất.

2.4. Các cơ sở y tế ngoài công lập có thể lựa chọn doanh nghiệp cung ứng thuốc, VTYT đáp ứng các yêu cầu nêu trên để mua sắm thuốc, VTYT theo quy định mà không bắt buộc phải mua thuốc, VTYT của nhà thầu trúng thầu.

3. Trường hp theo yêu cầu chuyên môn, các cơ sở y tế ngoài công lập sử dụng các thuốc không có trong kết quả trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên địa bàn:

Cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn thuốc căn cứ kết quả trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi của các cơ sở y tế, của các địa phương khác theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thống nhất với cơ quan BHXH để thanh toán.

4. Đối với trường hợp nêu tại Mục 2 và Mục 3 Công văn này, cơ sở KCB lập và gửi cho cơ quan BHXH danh mục thuốc, VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB lựa chọn, đề nghị áp dụng (theo Mu 01, 02 tại Phụ lục đính kèm) để cơ quan BHXH thẩm định và thông báo cho cơ sở KCB làm căn cứ thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT.

5. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc, VTYT trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, đề nghị BHXH các tỉnh chủ động tham gia vào quá trình đấu thầu, mua sắm thuốc, VTYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập; hướng dẫn, thống nhất với các cơ sở y tế ngoài công lập lựa chọn thuốc, VTYT chất lượng với giá phù hp, cơ cấu hợp lý giữa các nhóm thuốc, chủng loại VTYT; đồng thời đề nghị các cơ sở y tế ngoài công lập có kế hoạch cung ứng thuốc n định đ đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo công bằng trong KCB giữa các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế ngoài công lập trên cùng địa bàn.

Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo cập nhật về BHXH Việt Nam kết quả đấu thầu thuốc VTYT, danh mục thuốc VTYT áp dụng kết quả đấu thầu do cơ sở KCB ngoài công lập lựa chọn, đề nghị áp dụng, theo yêu cầu tại Mục 1 và Mục 4 công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:        
- Như trên;
-
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
-
BHXH Bộ Quốc phòng;
-
Hiệp Hội Bệnh viện tư nhân;
-
Các Ban, đơn vị: CSYT, KT, KTNB, GĐB; GĐN;
-
Website BHXH VN;
-
Lưu VT, DVT (5b).

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo


 

Mẫu số: 01/BHYT

Tên cơ sở y tế Ngoài công lập……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC THUỐC ÁP KT QUẢ ĐU THU CỦA CÁC SỞ KCB TUYN TỈNH

Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..

STT

Tên hoạt chất (chỉ ghi tên hoạt chất)

Đường dùng, dạng bào chế

Nồng độ, hàm lượng

Tên thuốc

SĐK hoặc Số GPNK

Tên nhà sản xuất

Nước sản xuất

Quy cách đóng gói

Đơn vị tính nhỏ nhất (viên, gói, lọ, tube, ống, chai)

Số lượng

Đơn giá (có VAT) (Tính trên đơn vị nhỏ nhất)

Thành tiền

Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu

Tên đơn vị (SYT/BV)

Tỉnh/ TP

Số QĐ công bố

Ngày công bố kết quả trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ

Gói

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- BHXH tỉnh………..;
- Lưu: VT ……

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Khoa Dược.VTYT
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số: 02/BHYT


Tên cơ sở y tế Ngoài công lập
……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC VTYT ÁP KT QUẢ ĐU THU CỦA CÁC SỞ KCB TUYN TỈNH

Tại Bệnh viện ……………………………….Quý ……..Năm ………..

STT

Mã số theo danh mục do BYT ban hành

Tên VTYT theo danh mục BYT ban hành

Tên thương mại

Quy cách

Tên nhà sản xuất

Nước sản xuất

Đơn vị tính

S lượng

Đơn giá (có VAT)

Thành tiền

Tên đơn vị áp kết quả đấu thầu

Tên đơn vị (SYT/BV)

Tỉnh/ TP

Số QĐ công bố

Ngày công bố kết quả trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Nhóm tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- BHXH tỉnh………..;
- Lưu: VT ……

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Khoa Dược/VTYT
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC cơ sở KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3649/BHXH-DVT ngày 23/09/2015 về thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.742

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!