Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: BảohiểmxãhộithànhphốHồ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Quang Khánh
Ngày ban hành: 23/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3104/BHXH-PTHU
V/v hướng dẫn bổ sung thu BHYT, BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tiếp theo các văn bản hướng dẫn số 1438/HD-BHXH ngày 07/09/2007; số 1643/HD-BHXH ngày 15/06/2009 của Bảo hiểm xã hội thành phố, căn cứ công văn số 3686/BHXH-BT ngày 14/10/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn bổ sung việc thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài và một số quy định khác như sau:

1. Thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài:

Kể từ 01/10/2009, người lao động là người nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT (quy định tại điểm a khoản 1 điều 1 Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT).

- Mức đóng BHYT cho NLĐNN là 3% tiền lương, tiền công tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%. Kể từ ngày 01/01/2010, mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương, tiền công, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.

 - Tiền lương, tiền công đóng BHYT là mức tiền lương, tiền công tháng ghi trên hợp đồng lao động. Trường hợp mức tiền lương, tiền công này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

- Người lao động nước ngoài có tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tính tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

- Người sử dụng lao động và NLĐNN đóng BHYT theo phương thức 6 tháng hoặc 01 năm một lần, theo chu kỳ gia hạn thẻ BHYT của những người lao động khác trong đơn vị.

- Phương thức tham gia:

+ Đơn vị lập “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (mẫu số 01a-TBH), và “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN” (mẫu số 03a-TBH), tại mục IV “Bổ sung BHYT”, đóng một lần giá trị thẻ BHYT theo kỳ hạn phát hành thẻ. Tại cột ghi chú ghi “NLĐNN”

+ Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: NLĐNN được đăng ký tại các cơ sở KCB tuyến Tỉnh và tương đương (theo công văn số 5529/SYT-NVT-TCKT ngày 02/10/2009 của Sở Y tế, công văn số 2484/BHXH-CĐBHYT ngày 24/8/2009 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh).

2. Quy trình thực hiện BHYT đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Luật BHXH và Luật BHYT:

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH, thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Luật BHYT). Quy trình thực hiện từ 01/10/2009 như sau:

- Khi người lao động nghỉ việc (để sinh con hoặc chờ sinh), đơn vị báo giảm lao động theo mẫu 03a-TBH, đồng thời vẫn bổ sung tăng hết giá trị thẻ còn lại.

- Khi người lao động đi làm việc trở lại, đơn vị báo tăng lao động theo mẫu 03a-TBH, đồng thời điều chỉnh giảm giá trị thẻ còn lại.

- Khi người lao động được thanh toán trợ cấp thai sản, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ hồ sơ giải quyết trợ cấp để điều chỉnh giảm nghĩa vụ đóng BHYT, đồng thời bổ sung dữ liệu về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản không phải đóng BHXH nhưng vẫn được tính là thời gian đóng BHXH tương ứng theo đúng quy định của Luật BHXH và Luật BHYT. Số tiền điều chỉnh giảm, sẽ được cơ quan BHXH in trong thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH của đơn vị vào tháng gần nhất.

3. Bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề làm cơ sở trích nộp BHYT, BHTN, BHXH:

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ, về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch, hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm là cơ sở đóng BHYT, BHTN, BHXH kể từ ngày 01/01/2009.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thực hiện việc thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài và các nội dung hướng dẫn bổ sung theo văn bản này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH.TP;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web của BHXH TP;
- Lưu VT, Pthu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3104/BHXH-PTHU về việc hướng dẫn bổ sung thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.993

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!