Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 288/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 288/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/BHXH-CSYT
V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 28/12/2018, Kiểm toán Nhà nước có Thông báo số 860/TB-KTNN thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2017. Để thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), đào tạo nâng cao trình độ cán bộ làm công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế (VTYT), dịch vụ kỹ thuật (DVKT), đảm bảo thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy định. Đề xuất với Thanh tra Sở Y tế hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt hành chính đối với cơ sở KCB có vi phạm các quy định về thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT.

2. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các DVKT có định mức thanh toán chưa phù hợp với thực tế sử dụng cho người bệnh BHYT quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 30 Luật BHYT. Định kỳ trước ngày mồng 10 tháng đầu quý sau, báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) kết quả rà soát của quý trước.

3. Rà soát hợp đồng máy đặt, máy mượn của các cơ sở KCB BHYT để giảm trừ các khoản chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp trong cơ cấu giá DVKT, không phù hợp với định mức kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính, Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế nếu khoản chi phí này đã được đối tác cho mượn máy, đặt máy cam kết chi trả căn cứ cụ thể từng Hợp đồng đã ký.

4. Đối với BHXH các tỉnh được kiểm toán: Đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện tại Điểm 3 Công văn này về BHXH Việt Nam trước ngày 10/03/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính
- Kiểm toán Nhà nước (để b/c);
- Tổng Giám đốc
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 288/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217